Điều khoản sử dụng

Thông tin

Các thông tin như thông tin cá nhân, thông tin đăng nhập được nhập trong quá trình sử dụng ứng dụng thuộc sự quản lý của các website mà người sử dụng truy cập. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ thông tin gì về người sử dụng ứng dụng.

Bản quyền

Chúng tôi không sở hữu bất kỳ nội dung nào của các trang web bạn truy cập.

Giới hạn trách nhiệm

Việc truy cập một trang web là quyền của bạn, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, tổn thất, rủi ro khi khai thác sử dụng thông tin mà bạn truy cập.

Bằng việc tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi, nghĩa là bạn đồng ý với chính sách và điều khoản của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý bạn không nên sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi.