Về chúng tôi

Chúng tôi cung cấp phần mềm hỗ trợ việc đọc sách, lướt web thoải mái, tiện lợi hơn.

Chúng tôi không thu thập bất cứ thông tin gì về bạn hoặc bất kỳ ai.

Thông tin do bạn cung cấp

Các thông tin do bên thứ ba (các website bạn truy cập) thu thập không nằm trong phạm vi quản lý của chúng tôi.

Thông tin do bên thứ ba như nhà quảng cáo Google Admob, ...

Chúng tôi sử dụng Google Admob để hiển thị quảng cáo, các thông tin do Google Admob thu thập các bạn có thể đọc thêm ở đây.

Phần mềm của bên thứ ba

Chúng tôi sử dụng phần mềm của bên thứ ba, như các Widget hoặc SDK. Chúng tuân theo Chính sách quyền riêng tư riêng của các nhà phát triển bên thứ ba cung cấp. Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho phần mềm của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề gì của phần mềm của bên thứ ba.

Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư

Chính sách này có thể sẽ được sửa đổi có hoặc không có thông báo. Bằng cách sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý xem xét Chính sách quyền riêng tư định kỳ để bạn biết về bất kỳ sửa đổi nào. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng hoặc Chính sách quyền riêng tư này, bạn không nên sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi và Khiếu nại

Các câu hỏi, nhận xét và yêu cầu liên quan tới Chính sách quyền riêng tư này được hoan nghênh và nên gửi đến truyencuatuinet@gmail.com.

Nếu bạn không hài lòng với phản hồi của chúng tôi hoặc bạn cho rằng việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn không tuân thủ bảo vệ dữ liệu, bạn có thể khiếu nại với cơ quan quản lý quyền riêng tư có liên quan.