doc truyen tam quoc dien nghia tqdn truyen chu ebook prc download full

Tam Quốc Diễn Nghĩa

Hoàn thành 120 Chương 106554 lượt đọc

reportcommentshare

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Tam Quốc Diễn Nghĩa là một trong bốn kiệt tác (tứ đại danh tác) của văn học cổ điển Trung Quốc (3 kiệt tác kia là Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần, Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân và Thủy Hử của Thi Nại Am).

Tam quốc diễn nghĩa là một tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc được La Quán Trung viết vào thế kỷ 14 kể về thời kỳ hỗn loạn Tam Quốc (190-280) với 120 hồi, theo phương pháp bảy thực ba hư (bảy phần thực ba phần hư cấu).

Hồi Thứ Nhất Hội Ðào Viên Anh Hùng Kết Nghĩa Ðánh Huỳnh Cân Hào Kiệt Lập CôngHồi Thứ Hai Nổi Giận Trương Phi Ðánh Khâm Sai Lập Mưu Hà Tiến Trừ Phản LoạnHồi Thứ Ba Bàn phế lập, Ðổng Trác mắng Ðinh NguyênTặng Xích thố, Lý Túc dụ Lữ BốHồi Thứ Tư Phế Hán Ðế, Trần Lưu lên ngôLừa Ðổng tặc, Mạnh Ðức dâng kiếmHồi Thứ Năm Tiếp Hịch Văn, Các Trấn Ứng Tào CôngPhá Quan Ải, Tam Anh Chiến Lữ BốHồi Thứ Sáu Ðốt Kim Quyết, Ðổng Trác Làm CànGiấu Ngọc Tỷ, Tôn Kiên Trái ƯớcHồi Thứ Bảy Viên Thiệu Qua Cầu Ðuổi Công Tôn ToảnTôn Kiên Sang Sông Ðánh Lưu Cảnh ThăngHồi Thứ Tám Vương Tư Ðồ Khéo Dụng Liên Hoàn KếÐổng Thừa Tướng Náo Lộng Phượng Nghi ÐìnhHồi Thứ Chín Trừ Hung Bạo, Lữ Bố Giúp Tư ÐồChiếm Trường An, Lý Thôi Nghe Giả HủHồi Thứ Mười Giúp Nhà Vua, Mã Ðằng Khởi NghĩaBáo Thù Cha, Tào Tháo Cất QuânHồi Thứ Mười Một Lưu Hoàng Thúc Cứu Khổng Dung ở Bắc HảiLã Ôn Hầu Phá Tào Tháo Tại Bộc DươngHồi Thứ Mười Hai Cung Tổ Ba Lần Nhượng Từ ChâuMạnh Ðức Một Phen Ðánh Lữ BốHồi Thứ Mười Ba Lý Thôi, Quách Dĩ Một Trận Giao Tranh Dương Phụng, Ðổng Thừa Hai Lần Cứu GiáHồi Thứ Mười Bốn Tào Mạnh Ðức Rời Giá Đến Hứa Ðô Lữ Phụng Tiên Đang Đêm Cướp Từ QuậnHồi Thứ Mười Lăm Thái Sử Từ Ham Đả Tiểu Bá Vương Tôn Bá Phù Hăng Đánh Nghiêm Bạch HổHồi Thứ Mười Bảy Cửa Nha Môn, Phụng Tiên Bắn Kích Sông Vị Thủy, Mạnh Ðức Thua QuânHồi Thứ Mười Bảy Viên Công Lộ Hưng Binh Bảy Đạo Tào Mạnh Ðức Hội Tướng Ba MiềnHồi Thứ Mười Tám Giả Văn Hòa Liệu Mưu Quyết Thắng Giặc Hạ Hầu Ðôn Rút Tên Nuốt Con NgươiHồi Thứ Mười Chín Ðánh Hạ Bì, Tào Tháo dùng kế Lầu Bạch Môn, Lữ Bố vong thânHồi Thứ Hai Mươi Tào Tháo Ra Săn Ruộng Hứa Ðiền Ðổng Thừa Vâng Chiếu Trong Nội CácHồi Thứ Hai Mươi Mốt Tào Tháo Uống Rượu Luận Anh HùngVân Trường Lừa Mưu Giết Xa TrụHồi Thứ Hai Mươi Hai Viên, Tào Khởi Ba Quân Mã Bộ Quan, Trương Bắt Hai Tướng Vương, LưuHồi Thứ Hai Mươi Ba Nễ Danh Sĩ Lõa Thân Mắng Quốc Tặc Cát Thái Y Đầu Độc Chịu Thảm HìnhHồi Thứ Hai Mươi Bốn Quốc Tặc Hành Hung Giết Quý Phi Hoàng Thúc Thua Chạy Ðầu Viên ThiệuHồi Thứ Hai Mươi Lăm Núi Thổ San, Quan Công Giao Ba ViệcThành Bạch Mã, Tào Tháo Mở Trùng VâyHồi Thứ Hai Mươi Sáu Viên Bản Sơ hao binh tổn tướngQuan Vân Trường treo ấn tìm anhHồi Thứ Hai Mươi Bảy Qua ải, Quan Công chém sáu tướngÐưa chủ, Xích Thố lướt ngàn trùngHồi Thứ Hai Mươi Tám Chém Thái Dương, anh em đoàn tụ,Ðến Cổ Thành, tôi chúa an vuiHồi Thứ Hai Mươi Chín Tôn Sách bất bình giết Vu Kiết Tôn Quyền nối nghiệp trấn Giang ÐôngHồi Thứ Ba Mươi Viên Thiệu Thất Trận Tại Quan ÐộTào Tháo Thiếu Lương Cướp Ô SàoHồi Thứ Ba Mươi Mốt Tào Tháo Ðại Phá Viên Bổn SơHuyền Ðức Tạm Lánh Bên Lưu BiểuHồi Thứ Ba Mươi Hai Viên Thượng Tranh Dành Ðất Ký ChâuHứa Nhu Ðịnh Kế Khơi Chương HàHồi Thứ Ba Mươi Ba Tào Phi ham sắc nạp Danh ThịQuáchGia tính kế định Liêu ÐôngHồi Thứ Ba Mươi Bốn Thái Phu nhơn lén nghe chuyện mậtLưu Huyền Ðức qua vực Ðàn KhêHồi Thứ Ba Mươi Lăm Huyền Ðức vui mừng gặp ẩn sĩÐơn Phước có dịp hầu anh quânHồi Thứ Ba Mươi Sáu Lưu Bị định kế đoạt Phàn ThànhTừ Thứ tiến cử Gia Cát LượngHồi Thứ Ba Mươi Bảy Tư Mã hai lần cử danh sĩLưu Bị ba Phen tới thảo lưHồi Thứ Ba Mươi Tám Chia Thiên Hạ, Long Trung Vạch KếÐánh Trường Giang, Tôn Thị Báo ThùHồi Thứ Ba Mươi Chín Thành Kinh Châu, Lưu Phong Cầu KếÐồi Bác Vọng, Gia Cát Dụng BinhHồi Thứ Bốn Mươi Thành Kinh Châu, phu nhơn muốn hiếnNơi Tân Giả, Gia Cát lửa thiêuHồi Thứ Bốn Mươi Mốt Huyền Ðức đưa bá tánh sang sôngTriệu Vân liều chết cứu minh chúaHồi Thứ Bốn Mươi Hai Trương Dực Ðức Đại Náo Cầu Trường BảnLưu Dự Châu Thua Chạy Cửa Hán TânHồi Thứ Bốn Mươi Ba Gia Cát Lượng Trổ Tài Hùng BiệnLỗ Tử Kính Ra Sức Luận BànHồi Thứ Bốn Mươi Bốn Khổng Minh Dùng Trí Khích Châu DuTôn Quyền Quyết Chí Đánh Tào TháoHồi Thứ Bốn Mươi Lăm Cửa Tam Giang, Tào Tháo thất trậnQuần Anh Hội, Tương Cán mắc mưuHồi Thứ Bốn Mươi Sáu Dùng Chước Lạ, Khổng Minh Mượn TiễnDâng Kế Mật, Hoàng Cái Chịu ĐònHồi Thứ Bốn Mươi Bảy Hám Trạch vì bạn dâng hàng thưBàng Thống khéo lập kế Liên HoànHồi Thứ Bốn Mươi Tám Trên Trường Giang, Tào Tháo ngâm thơTỏa chiến thuyền, Bắc quân diệu võHồi Thứ Bốn Mươi Chín Ðàn Thất tinh cầu gió phương NamCửa Tam Giang lửa thiêu quân BắcHồi Thứ Năm Mươi Gia Cát Lượng khéo tính Huê DungVân Trường vì nghĩa tha Tào Tháo