doc truyen de ba db truyen chu ebook prc download full

Chương 377: Sinh ra một cái trứng đá. (3)Chương 378: Sinh ra một cái trứng đá. (4)Chương 379: Luyện hóa Thiên Địa Thủy Kim. (1)Chương 380: Luyện hóa Thiên Địa Thủy Kim. (2)Chương 381: Luyện hóa Thiên Địa Thủy Kim. (3)Chương 382: Luyện hóa Thiên Địa Thủy Kim. (4)Chương 383: Trấn Thiên Thần Nữ. (1)Chương 384: Trấn Thiên Thần Nữ. (2)Chương 385: Trấn Thiên Thần Nữ. (3)Chương 386: Trấn Thiên Thần Nữ. (4)Chương 387: Tiên Huyết Mâu. (1)Chương 388: Tiên Huyết Mâu. (2)Chương 389: Tiên Huyết Mâu. (3)Chương 390: Luyện đan như rang đậu. (1)Chương 391: Luyện đan như rang đậu. (2)Chương 392: Bảo Thánh Nhân Hoàng.Chương 393: Nhiệt huyết không lạnh, tráng chí lăng vân! (1)Chương 394: Nhiệt huyết không lạnh, tráng chí lăng vân! (2)Chương 395: Quân lâm cửu giới, quét ngang bát hoang! (1)Chương 396: Quân lâm cửu giới, quét ngang bát hoang! (2)Chương 397: Cười nói trong lúc tàn sát vạn địch! (1)Chương 398: Cười nói trong lúc tàn sát vạn địch! (2)Chương 399: Giao dịch với Chiến Thần điện.Chương 400: Đi xa. (1)Chương 401: Đi xa. (2)Chương 402: Đi Đông Bách thành hồi tưởng chuyện xưa!Chương 403: Trì Tiểu Đao. (1)Chương 404: Trì Tiểu Đao. (2)Chương 405: Cổ đầm kim quy. (1)Chương 406: Cổ đầm kim quy. (2)Chương 407: Sư Hống môn.Chương 408: Trì Tiểu Điệp. (1)Chương 409: Trì Tiểu Điệp. (2)Chương 410: Hoài nghi của Trì Tiểu Điệp. (1)Chương 411: Hoài nghi của Trì Tiểu Điệp. (2)Chương 412: Chín chín tám mươi mốt biến.Chương 413: Tư Không Thâu Thiên. (1)Chương 414: Tư Không Thâu Thiên. (2)Chương 415: Tư Mã Long Vân. (1)Chương 416: Tư Mã Long Vân. (2)Chương 417: Băng Vũ cung.Chương 418: Băng Ngữ Hạ nữ giả nam trang. (1)Chương 419: Băng Ngữ Hạ nữ giả nam trang. (2)Chương 420: Đấu giá mộ phần. (1)Chương 421: Đấu giá mộ phần. (2)Chương 422: Tranh đoạt Hủ Minh Đậu.Chương 423: Cùng ta đấu, ngươi còn non cực kỳ. (1)Chương 424: Cùng ta đấu, ngươi còn non cực kỳ. (2)Chương 425: Hóa mục nát thành thần kỳ. (1)Chương 426: Hóa mục nát thành thần kỳ. (2)

Đế Bá

Đang cập nhật 4764 Chương 4894613 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: