Đồng Nhân

Đồng nhân: Dựa vào một khuôn mẫu của một tác phẩm nổi tiếng để viết một câu chuyện khác, lấy 50% là mạch truyện cũ, 50% do tác giả tự sáng tạo.


Cập nhật lần cuối lúc