doc truyen ebook truyen chua etc truyen chu ebook prc download full

ebook truyện chữ

Nháp Convert 154 Chương 38790 lượt đọc

reportcommentshare

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

link dowowwn ebook prc

Danh sách ebook đã làm

A
Ám Nguyệt Kỷ Nguyên cv đến chương 292
https://truyencuatui.net/s5caf4e12be1f4/ebook-truyen-chu/am-nguyet-ky-nguyen/5756315.html

Áo Thuật Thần Tọa full cv: https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/ao-thuat-than-toa-full-cv/5182569.html

B
Bá tước Dracula https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/ba-tuoc-dracula/5212732.html

Bách Luyện Thành Thần cv đến 3669: https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/bach-luyen-thanh-than-cv-den-3669/5176654.html

Bàn Long
https://truyencuatui.net/s5caf4e12be1f4/ebook-truyen-chu/ban-long/5810934.html

Bàn tay vàng của nữ nhân khiêm tốn
https://truyencuatui.net/s5caf4e12be1f4/ebook-truyen-chu/ban-tay-vang-cua-nu-nhan-khiem-ton/5780438.html

Boss Hung Dữ 1: Kết Hôn Đi, Ông Xã full dịch: https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/boss-hung-du-ket-hon-di-ong-xa/5200205.html

Boss Hung Dữ 2: Cả Đời Chỉ Vì Em full dịch https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/boss-hung-du-ca-doi-chi-vi-em/5200206.html


C
Cân cả thiên hạ dịch đến chương 852: https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/can-ca-thien-ha/5202006.html

Cầu Ma
https://truyencuatui.net/s5caf4e12be1f4/ebook-truyen-chu/cau-ma/5810955.html

Chàng rể ma giới
https://truyencuatui.net/s5caf4e12be1f4/ebook-truyen-chu/chang-re-ma-gioi/5812527.html

Chồng yêu là quỷ dịch full
https://truyencuatui.net/s5caf4e12be1f4/ebook-truyen-chu/chong-yeu-la-quy/5440160.html

Chư giới tận thế online đến chương 1539
https://truyencuatui.net/s5caf4e12be1f4/ebook-truyen-chu/chu-gioi-tan-the-online/5691861.html

Cổ Chân Nhân prc cv đến 2346: dịch đến 175: https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/co-chan-nhan-prc-cv-den-2316-dich-den-175/5176656.html

Cỏ dại cũng có hack cv đến chương 424
https://truyencuatui.net/s5caf4e12be1f4/ebook-truyen-chu/co-dai-cung-co-hack/5406727.html

Cực đạo kỵ sĩ
https://truyencuatui.net/s5caf4e12be1f4/ebook-truyen-chu/cuc-dao-ky-si/5507502.html

Cửu tinh độc nãi cv đến 403
https://truyencuatui.net/s5caf4e12be1f4/ebook-truyen-chu/cuu-tinh-doc-nai/5328615.html

D
Đại Đạo Triều Thiên dịch đến 616 : https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/dai-dao-trieu-thien-dich-den-616/5176652.html

Đại Nghịch chi môn full cv: https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/dai-nghich-chi-mon-cv-full/5182570.html

Đại Niết Bàn
https://truyencuatui.net/s5caf4e12be1f4/ebook-truyen-chu/dai-niet-ban/5812528.html

Đạo Mộng Tông Sư full cv: https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/dao-mong-tong-su/5184095.html

Đê Nhất Tự Liệt cv đến 321
https://truyencuatui.net/s5caf4e12be1f4/ebook-truyen-chu/de-nhat-tu-liet/5754653.html

Đích nữ vô song dịch đến 257, cv full
https://truyencuatui.net/s5caf4e12be1f4/ebook-truyen-chu/dich-nu-vo-song/5421724.html

Điệp ảnh phong vân cv đến chương 1081
https://truyencuatui.net/s5caf4e12be1f4/ebook-truyen-chu/diep-anh-phong-van/5754667.html


E

F

G
Gả cho cha của nam chính dịch full
https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/ga-cho-cha-cua-nam-chinh/5379930.html

H
Hắc Ám Vương Giả full cv: https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/hac-am-vuong-gia-full-cv/5182571.html

harry potter full (7 tậ cùng ngoại truyện) https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/harry-potter-full/5195193.html

Hệ thống đi lạc tu tiên kí dịch full
https://truyencuatui.net/s5caf4e12be1f4/ebook-truyen-chu/he-thong-di-lac-tu-tien-ki/5440159.html

Hoành Tảo Hoang vũ
https://truyencuatui.net/s5caf4e12be1f4/ebook-truyen-chu/hoanh-tao-hoang-vu/5811556.html

Học bá đích khoa kỹ hệ thống cv đến chương 1298
https://truyencuatui.net/s5caf4e12be1f4/ebook-truyen-chu/hoc-ba-dich-khoa-ky-he-thong/5756254.html

Huyền Thiên Hồn tôn full dịch: https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/huyen-thien-hon-ton-full-dich/5196060.html

Huyết Mạch vô địch full cv: https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/huyet-mach-vo-dich-full-cv/5182572.html
I

J

K
Kana no kana dịch đến 230 : https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/kana-no-kana-dich-den-230-truyen-nhat/5192427.html

Kiếm động cửu thiên
https://truyencuatui.net/s5caf4e12be1f4/ebook-truyen-chu/kiem-dong-cuu-thien/5811557.html

Kính vạn hoa của Nguyễn Nhật Ánh: https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/kinh-van-hoa-nguyen-nhat-anh/5195203.html

L
Lâm Vũ Thiên Hạ full
https://truyencuatui.net/s5caf4e12be1f4/ebook-truyen-chu/lam-vu-thien-ha/5539214.html

Lạn Kha kỳ duyên cv đến chương 200
https://truyencuatui.net/s5caf4e12be1f4/ebook-truyen-chu/lan-kha-ky-duyen/5756282.html

Legendary Moonlight Sculptor – Con Đường Đế Vương dịch đến 564: https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/legendary-moonlight-sculptor-con-duong-de-vuong/5202948.html

Linh Kiếm tôn prc cv đến 2906: https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/linh-kiem-ton-prc-cv-den-2906/5191850.html

Luân Hồi Nhạc Viên cv đến 2167
https://truyencuatui.net/s5caf4e12be1f4/ebook-truyen-chu/luan-hoi-nhac-vien/5756329.html

Luyện khí chân tiên cv full: https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/luyen-khi-chan-tien-cv-full/5191851.html

M

Minh Triều Bại Gia Tử cv đến 476
https://truyencuatui.net/s5caf4e12be1f4/ebook-truyen-chu/minh-trieu-bai-gia-tu/5756330.html

Mục Thần Ký cv full; dịch đến 976
https://truyencuatui.net/s5caf4e12be1f4/ebook-truyen-chu/muc-than-ky/5191852.html

N
Ngã Đáo Dị Giới Phóng Vệ Tinh full cv : https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/nga-dao-di-gioi-phong-ve-tinh-full-cv/5191853.html

Ngã Chân Nhất Tưởng Xuất Danh A cv đến chương 625
https://truyencuatui.net/s5caf4e12be1f4/ebook-truyen-chu/nga-chan-nhat-tuong-xuat-danh-a/5756316.html

Ngã dục phong thiên
https://truyencuatui.net/s5caf4e12be1f4/ebook-truyen-chu/nga-duc-phong-thien/5810966.html

Ngã vi trụ vương chi ngạo khiếu phong thần
https://truyencuatui.net/s5caf4e12be1f4/ebook-truyen-chu/nga-vi-tru-vuong-chi-ngao-khieu-phong-than/5812526.html

Ngạo Kiếm Đế Tôn full cv : https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/ngao-kiem-de-ton-full-cv/5191854.html

Người tình trí mạng full dịch
https://truyencuatui.net/s5caf4e12be1f4/ebook-truyen-chu/nguoi-tinh-tri-mang/5795418.html

Nguyên huyết thần tọa cv full: https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/nguyen-huyet-than-toa-cv-full/5191855.html

Nhà có hãn thê làm sao phá cv đến 1187
https://truyencuatui.net/s5caf4e12be1f4/ebook-truyen-chu/nha-co-han-the-lam-sao-pha/5321206.html

Nhân đạo chí tôn dịch đến 2388; cv full : https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/nhan-dao-chi-ton/5214919.html

Nhất Kiếm Độc Tôn đến chương 264
https://truyencuatui.net/s5caf4e12be1f4/ebook-truyen-chu/nhat-kiem-doc-ton/5783984.html

Nhất ngôn thông thiên prc cv full; dịch đến 631:
https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/nhat-ngon-thong-thien-prc-cv-full-dich-den-631/5191856.html

Nhất niệm vĩnh hằng
https://truyencuatui.net/s5caf4e12be1f4/ebook-truyen-chu/nhat-niem-vinh-hang/5811001.html

Nhất Thế Chí Tôn prc full dịch
https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/nhat-the-chi-ton-prc-cv-full-dich-den-chuong-322/5191858.html

Ngũ Hành Thiên dịch full
https://truyencuatui.net/s5caf4e12be1f4/ebook-truyen-chu/ngu-hanh-thien/5539215.html

Nguyên Tôn prc cv đến chương 856: ;dịch đến chương 122: https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/nguyen-ton-prc-cv-den-chuong-856-dich-den-chuong-1/5191860.html

O
overlord chuong 531 : https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/overlord-chuong-531/5192449.html

P
Phàm nhân chi tiên giới thiên dịch đến 871: https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/pham-nhan-chi-tien-gioi-thien-dich-den-871/5176653.html

Phi kiếm vấn đạo cv đến 738, dịch đến 224: https://truyencuatui.net/s5caf4e12be1f4/ebook-truyen-chu/phi-kiem-van-dao/5302690.html

Phục thiên thị cv đến chương 1153: https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/phuc-thien-thi/5206585.html

Q
Quang Minh Thánh Thổ đến chương 727: https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/quang-minh-thanh-tho/5202946.html

Quỷ Bí Chi Chủ prc cv đến 793: dịch đến 165: https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/quy-bi-chi-chu-prc-cv-den-793-dich-den-165/5184092.html

R
Rạp chiếu phim địa ngục dịch đến 487, cv đến 1525: https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/rap-chieu-phim-dia-nguc/5212752.html

S
Sherlock Holmes https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/sherlock-holmes/5212755.html

Siêu cấp thần cơ nhân full cv: https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/sieu-cap-than-co-nhan/5184090.html

Siêu phàm lê minh cv đến 270
https://truyencuatui.net/s5caf4e12be1f4/ebook-truyen-chu/sieu-pham-le-minh/5321208.html

Siêu thần chế tạp sư cv đến 429
https://truyencuatui.net/s5caf4e12be1f4/ebook-truyen-chu/sieu-than-che-tap-su/5321207.html


Siêu Thần Cơ Giới Sư cv đến 1072
https://truyencuatui.net/s5caf4e12be1f4/ebook-truyen-chu/sieu-than-co-gioi-su/5756283.html

Siêu việt tài chính dịch đến chương 997 : https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/sieu-viet-tai-chinh/5202947.html


Solo Leveling (Tôi thăng cấp một mình) dịch full
https://truyencuatui.net/s5caf4e12be1f4/ebook-truyen-chu/solo-leveling-toi-thang-cap-mot-minh/5579340.html

Song kiếm dịch full https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/song-kiem/5212731.html

Sự trỗi dậy của khiên hiệp sĩ đến 320: https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/tate-no-yuusha-no-nariagari-web-novel-su-troi-day-/5192448.html

T

Ta có thể phục chế thiên phú cv đến 783
https://truyencuatui.net/s5caf4e12be1f4/ebook-truyen-chu/ta-co-the-phuc-che-thien-phu/5507501.html

Tam Thốn Nhân Gian cv đến 637; dịch đến 224: https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/tam-thon-nhan-gian-cv-den-637-dich-224/5191863.html

Tại Hạ Không Phải Là Nữ dịch 539, cv 1212 https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/tai-ha-khong-phai-la-nu-dich-539-cv-1212/5219032.html

Tạo Hóa Chi Vương prc cv đến 2928: dịch đến 122: https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/tao-hoa-chi-vuong-prc-cv-den-2928-dich-den-
122/5191864.html

Tạo hóa tiên đế full dịch: https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/tao-hoa-tien-de-full-dich/5191865.html

Tây du đại giải trí cv đến 969
https://truyencuatui.net/s5caf4e12be1f4/ebook-truyen-chu/tay-du-dai-giai-tri/5536496.html

Thái Cổ Thần Vương dịch đến 750, cv full https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/thai-co-than-vuong/5206584.html

Thái Tử Phi Thăng chức ký https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/thai-tu-phi-thang-chuc-ky/5219034.html


Thần đạo đan tôn
https://truyencuatui.net/s5caf4e12be1f4/ebook-truyen-chu/than-dao-dan-ton/5811581.html

Thâu hương cao thủ cv đến chương 2203
https://truyencuatui.net/s5caf4e12be1f4/ebook-truyen-chu/thau-huong-cao-thu/5518433.html

Thí thiên đao full dịch: https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/thi-thien-dao-full-dich/5191866.html

Thiên đạo thư viện dịch tới chương 3457, cv full
https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/thien-dao-thu-vien/5176657.html

Thủ Thuật Trực Bá Gian ( Livestream giải phẫu) ebook cv đến chương 1929
https://truyencuatui.net/s5caf4e12be1f4/ebook-truyen-chu/thu-thuat-truc-ba-gian-livestream-giai-phau/5754606.html

Thương Nguyên Đồ cv đến chương 138
https://truyencuatui.net/s5caf4e12be1f4/ebook-truyen-chu/thuong-nguyen-do/5756301.html

Tiên Nghịch
https://truyencuatui.net/s5caf4e12be1f4/ebook-truyen-chu/tien-nghich/5810937.html

Tiên Vương full cv: https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/tien-vuong-full-cv/5191867.html

Tiêu dao mộng lộ cv full
https://truyencuatui.net/s5caf4e12be1f4/ebook-truyen-chu/tieu-dao-mong-lo/5423583.html

Tiêu Dao Phái cv đến 3075 : https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/tieu-dao-phai-cv-3075/5176651.html

Tinh Thần Biến full dịch
https://truyencuatui.net/s5caf4e12be1f4/ebook-truyen-chu/tinh-than-bien/5810928.html

Toàn cầu cao võ cv đến 1296; https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/toan-cau-cao-vo-cv-den-1296/5191868.html

Toàn chức pháp sư prc cv đến 2812: dịch đến 197: https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/toan-chuc-phap-su-prc-cv-den-2812-dich-den-197/5191869.html

Tối cường hệ thống dịch đến 1036, cv full : https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/toi-cuong-he-thong-dich-den-1036-cv-full/5184094.html


Tối cường phản phái hệ thống dịch đến 1257, cv full
https://truyencuatui.net/s5caf4e12be1f4/ebook-truyen-chu/toi-cuong-phan-phai-he-thong/5795913.html

Trọng sinh chi ma giáo giáo chủ full cv: https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/trong-sinh-chi-ma-giao-giao-chu/5204314.html

Trọng sinh tiêu dao đạo cv full; dich đến 231: https://truyencuatui.net/s5caf4e12be1f4/ebook-truyen-chu/trong-sinh-tieu-dao-dao-cv-full-dich-231/5176649.html

Tu chân liêu thiên quần cv đến 2659, dich đến 994: https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/tu-chan-lieu-thien-quan-prc-den-2659/5176655.html

Tử Dương dịch đến 421, cv full: https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/tu-duong-dich-den-421-cv-full/5184093.html

Tuyệt đối nhất phiên cv đến 168
https://truyencuatui.net/s5caf4e12be1f4/ebook-truyen-chu/tuyet-doi-nhat-phien/5756328.html

Tuyệt thế võ hồn full cv: https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/tuyet-the-vo-hon-full-cv/5192281.html


U

Y
Yêu Long Cổ Đế full cv : https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/yeu-long-co-de-full-cv/5191873.html

Yêu Thần Ký Cv đến chương 473: https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/yeu-than-ky-cv-den-chuong-473/5191874.html

Yonaoshi Ankoku Shin no Honsou –Ningen sukisugite ningen ni tensei shi ta– đến 320 : https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/yonaoshi-ankoku-shin-no-honsou-ningen-sukisugite-n/5192450.html


V
Vạn cổ tối cường tông prc cv đến 1209: https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/van-co-toi-cuong-tong-prc-cv-den-962/5184091.html

Vợ boss là công chúa
https://truyencuatui.net/s5caf4e12be1f4/ebook-truyen-chu/vo-boss-la-cong-chua/5328587.html

Vô địch kiếm vực cv đến 2000: https://truyencuatui.net/s5caf4e12be1f4/ebook-truyen-chu/vo-dich-kiem-vuc/5212730.html

Vô tận đan điền full dịch: https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/vo-tan-dan-dien-full-dich/5196061.html


Vô Thượng Sát Thần cv đến 3741: https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/vo-thuong-sat-than-cv-3741/5184089.html

Vĩnh hằng Thánh Vương cv đến 1922: https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/vinh-hang-thanh-vuong-cv-1922/5176650.html


W
Wechat của ta kết nối thông tam giới dịch đến 100, cv đến 2530: https://truyencuatui.net/truyen/ebook-truyen-chu/wechat-cua-ta-ket-noi-thong-tam-gioi/5222346.html

5 chương truyện mới nhất

Trọng sinh tiêu dao đạoVĩnh hằng Thánh VươngTiêu Dao PháiĐại Đạo Triều ThiênPhàm nhân chi tiên giới thiên dịch đến 871Bách Luyện Thành Thần cv đến 3669Tu chân liêu thiên quầnCổ Chân NhânThiên đạo thư viện (Thiên đạo đồ thư quán)Áo Thuật Thần Tọa full cvĐại Nghịch Chi Môn cv fullHắc Ám Vương Giả full cvHuyết Mạch vô địch full cvVô Thượng Sát Thần cv 3741Siêu cấp thần cơ nhânVạn cổ tối cường tôngQuỷ Bí Chi ChủTử DươngTối cường hệ thốngĐạo Mộng Tông SưLinh Kiếm tônLuyện khí chân tiên cv fullMục Thần KýNgã Đáo Dị Giới Phóng Vệ Tinh full cvNgạo Kiếm Đế Tôn full cvnguyên huyết thần tọa cv fullNhất ngôn thông thiênNhất Thế Chí TônNguyên Tôn prcNguyên Tôn prc cv đến chương 856: ;dịch đến chương 122:Tam Thốn Nhân GianTạo Hóa Chi VươngTạo hóa tiên đế full dịchThí thiên đao dịch fullTiên Vương cv fullToàn cầu cao võToàn chức pháp sưYêu Long Cổ Đế fullYêu Thần KýTuyệt thế võ hồn cvKana no kana ( truyên nhật)Tate no Yuusha no Nariagari (Web Novel) ( Sự trỗi dậy của khiên hiệp sĩ)overlordYonaoshi Ankoku Shin no Honsou –Ningen sukisugite ningen ni tensei shi ta– 320harry potter fullKính vạn hoa - Nguyễn Nhật ánhHuyền Thiên Hồn tônVô tận đan điềnBoss Hung Dữ Kết Hôn Đi, Ông XãBoss Hung Dữ - Cả Đời Chỉ Vì Em