doc truyen tay luong thiet ky tltk truyen chu ebook prc download full

Tây Lương thiết kỵ

Nháp 4 Chương 1023 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Ở anh hùng như lâm, mưu sĩ như mưa tam quốc, một đám phổ phổ thông thông hiện đại người, là như thế nào trổ hết tài năng, trở thành một phương quân phiệt; rồi sau đó bình định chư hùng, đãng thanh vũ nội, thành tựu bất hủ đế nghiệp!

Thiết kỵ lướt qua, tứ phương thần phục; dẹp yên chư hùng, nhất thống giang sơn!

Sở hữu xuất sắc, đều ở Tây Lương thiết kỵ 》!!!