doc truyen vu than vt truyen chu ebook prc download full

Vũ Thần

Hoàn thành 1358 Chương 264285 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Thiên tài là như thế nào? Dù học tập chiến kỹ gì cũng có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, chỉ cần tu luyện công pháp mới là có thể sớm vượt qua cực hạn mà thăng cấp. Đó thật chính thiên tài. ..... Một thiên tài được sinh ra ngoài ý muốn!

Quyển 1: Hà Vị Thiên Tài? - Chương 1: Hạ Gia Lục Tử Chương 2: Hồ Trung Kỳ Ngộ Chương 3: Thần Luyện Phong Ba Chương 4: Phỉ Dĩ Sở Tư Đích Tốc Độ Tu Luyện Chương 5: Đột Phá Đệ Lục Tầng Chương 6: Hồ Hùng Chương 7: Hồ Hùng (2) Chương 8: Chính Thính Vãn Thiện Chương 9: Tàng Thư Các Chương 10: Kim Thủy Chiến Kỹ Chương 11: Chiến Kỹ Điên Phong? Chương 12: Phụ Thân Phản Gia Chương 13: Lục Tằng Bích Chướng Chương 14: Nhận Bì Thuật Chương 15: Đệ Thất Tầng Chương 16: Thông Tập Phạm Chương 17: Tùng Lâm Chi Ngộ Chương 18: Đệ Nhất Thứ Bác Sát Chương 19: Tử Nhân Tài Chương 20: Từ Gia Bảo Chương 21: Thuận Lợi Phản Gia Chương 22: Từ Gia Bảo Chương 23: Từ Gia Bảo (2) Chương 24: Niên Sơ Giác Kỹ Chương 25: Thủy Hỏa Tương Khắc Chương 26: Thủy Kim Công Pháp Chương 27: Chiến Nhi Thắng Chi Chương 28: Tọa Vị Biến Hóa Chương 29: Tiên Thiên Chiến Kỹ Chương 30: Thực Thoại Thực Thuyết Chương 31: Đố Kỵ Chi Tâm Chương 32: Bát Tầng Điên Phong Chương 33: Tấn Thăng Đệ Cửu Tầng Chương 34: Đại Thọ Trình Gia Chương 35: Huyền Thành Chương 36: Lôi Đài Chương 37: Kỹ Soa Nhất Trù Chương 38: Không Trung Phi Nhân Chương 39: Ngờ Vực Vô Căn Cứ Chương 40: Hạ Thọ Chương 41: Thọ Yến Chương 42: Âm Thầm Giao Dịch Chương 43: Truy Sát Chương 44: Thiên Niên Huyết Sâm Chương 45: Từ Gia Kỳ Công Chương 46: Ngoại Lại Cường Hào Chương 47: Hoàng Tước Tại Hậu Chương 48: Sai Trắc Chương 49: Liên Nhân Chương 50: Phát Hiện Ngoài Ý Muốn