doc truyen thuyet duong td truyen chu ebook prc download full

Thuyết Đường

Hoàn thành 27 Chương 2018 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Nghe trẻ hát, Tùy Văn Đế truất Đông Cung Chương 2: Núi Lâm Đồng, Tần Quỳnh cứu giá Chương 3: Dãi tuyết đêm, Phàn Hổ tìm bạn quý Chương 4: Đày Yên Sơn, Thúc Bảo đánh lôi đài Chương 5: Xem hoa đăng, Quốc Viễn đốt Tràng An Chương 6: Nam Dương ải, Cầm Hổ thị uy thua điệt tướng Chương 7: Vỡ Nam Dương, Ngữ phu nhân tự ải từ phu tướng Chương 8: Hai búa mạnh, Giảo Kim chiếm Châu Sa Chương 9: Gặp La Thành, Trình Giảo Kim bị trúng thương Chương 10: Dê tìm cọp, Giảo Kim bị bắt Chương 11: Chiếm Ngõa Cương, Giảo Kim ngang dọc chơi ba búa Chương 12: Ba tấc lưỡi, Từ Mậu Công lui tướng mạnh Chương 13: Đánh Ngõa Cương, Khâu Thụy mắc mưu sâu Chương 14: Hàng Ngõa Cương, Bùi Nguyên Khánh bỏ Tùy Chương 15: Đánh Thành Đô, Nguyên Bá ra oai Chương 16: Để mất ải quan, Tư Đồ đành tự sát Chương 17: Trước ải quan, Nguyên Bá xé đôi mình Thiên Tích Chương 18: Thành Kim Dung, Tây Ngụy Vương lôi đình đuổi tướng Chương 19: Rừng Sơn Hậu, Uất Trì Cung qua núi gặp chân nhân Chương 20: Tần Vương bị nạn, Uất Trì Cung đóng khố đi cứu giá Chương 21: Mã Trại Phi nổi giận, một tay bắt tướng Chương 22: Danh tướng ra quân, La công tử bắt Trại Phi Chương 23: Đánh vỡ chúng vương, Thúc Bảo giết Ngao Ngư Chương 24: Diễn trò xưa, Trì Cung quật chết gã Vương Vân Chương 25: Giữa ngày bắt gian dâm, Tần vương trước cung treo ngọc đới Chương 26: Giả cách cuồng điên, Trì Cung bị mắc mưu Từ Thích Chương 27: Giảo Kim nói tức Trì Cung đốt Lang Tiên các