doc truyen thuy hu truyen tht truyen chu ebook prc download full

Thuỷ Hử Truyện

Hoàn thành 70 Chương 4538 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Vương Giáo Đầu, phủ Duyên lánh gót Cửu Văn Long, thôn sử ra tay Chương 2: Sử Đại Lang nửa đêm đốt trại Lỗ Đề Hạt giữa chợ giết người Chương 3: Triệu Viên Ngoại sửa lại Văn Thù Viện Lỗ Trí Thâm khua động Ngũ Đài Sơn Chương 4: Chàng bé gan kinh hồn nơi ngọc trướng Chàng to bụng ra sức xóm đào hoa Chương 5: Rừng Xích Tòng, Cửu Văn Long ra oai, Chùa Ngõa Quan, Lỗ Trí Thâm phóng lửa Chương 6: Hoa Hòa Thượng nhổ bậc gốc thùy dương Báo Tử Đầu toạ vào nhà Bạch Hổ Chương 7: Đất Thương Châu Lâm Giáo Đầu chịu nhục; Rừng Dã Trư Hoa Hòa Thượng xung gan Chương 8: Mở cánh cổng Sài Tiến đón tân khách Thử ngón gậy Lâm Xung hạ Giáo Đầu Chương 9: Một mũi dao, moi gan quân tàn ác; Ba chén rượu, say tít cả giang sơn Chương 10: Giả dạng giao du; thoát người hảo hán Đề thơ cảm khái; kết bạn Lương Sơn Chương 11: Múa đao thần, Lâm Xung gặp người ngang sức; Bán gươm báo, Dương Chí giết cọp không lông Chương 12: Nơi Đông Quách, Cấp Tiên Phong tranh công; Đất Bắc Kinh, Thanh Diện Thú đấu sức Chương 13: Xích Phát Quỷ say nằm Linh Quan Điện; Tiểu Thiên Vương nghĩa nhận Đông Khê Thôn Chương 14: Ngô Học Cứu thuyết ba chàng Nguyễn; Công Tôn Thắng ưng bảy vì sao Chương 15: Tải kim ngân, Dương Chí vâng mệnh; Cướp lễ vật, Ngô Dụng dùng mưu Chương 16: Đánh chén không tiền gặp tay đao quỷ; Trói sư lập mẹo cướp núi Nhị Long Chương 17: Mỹ Nhiêm Công dùng mẹo lừa Sáp Sí Hổ: Tống Công Minh vì tình thả Tiều Thiên Vương Chương 18: Lâm Xung đốt cháy nơi Thủy Bạc; Tiều Cái cướp lấy vũng Lương Sơn Chương 19: Vì nghĩa chung, Tiều Cái lên ngôi chủ trại; Đền ơn cả, Lưu Đường rảo bước đêm trăng Chương 20: Diêm Bà say đánh Đường Ngưu Nhị Tống Giang giận chém Diêm Bà Tích Chương 21: Hùa đảng gian dâm, trước nơi cửa huyện; Tha người hiếu nghĩa, trong chốn nhà hầm Chương 22: Quận Hoành Hải, Sài Tiến tiếp tân, Núi Cảnh Dương, Võ Tòng đánh hổ Chương 23: Gặp anh em thỏa lòng hòa thuận; Lừa Trai gái ghét giống gian dâm Chương 24: Bày mưu gian, bợm già dỗ khách; Ham tình dục, gái đĩ giết chồng Chương 25: Cửu Thúc giấu xương chờ khách hiệp; Võ Tòng giết chị tế hồn anh Chương 26: Đường Mạnh Châu, Mẫu Dạ Thoa bán thịt người; Bờ Thập Tự, Võ Đô Đầu gặp hảo hán Chương 27: Cự mặt Quản Doanh, anh tù cứng cổ; Mộ danh hảo hán, cậu trẻ ra ân Chương 28: Trại Bình An, lạy cầu có nghĩa sĩ; Rừng Khoái Hoạt say đánh Tưởng Môn Thần Chương 29: Thi Ân ba phen vào lao ngục, Võ Tòng một phen náo phi vân Chương 30: Trăng sáng mài dao, báo oán giết nhà Đô Giám; Trời đêm lánh nạn, giả sư qua núi Ngô Công Chương 31: Võ Hành Giả say rượu bị bắt; Tống Công Minh gặp nạn được tha Chương 32: Xem Ngao Sơn Tống Giang bị bắt; Náo Phong Trại Hoa Vinh báo thù Chương 33: Đường Thanh Châu, Trấn Tam Sơn ra sức; Núi Thanh Phong, Tịch Lịch Hỏa mắc mưu Chương 34: Nơi lữ điếm, Thạch Dũng đưa thư; Vũng Lương Sơn, Hoa Vinh bắn nhạn Chương 35: Vũng Lương Sơn, Ngô Dụng cử Đới Tung; Núi Yết Dương, Tống Giang gặp Lý Tuấn Chương 36: Bến Tầm Dương canh khuya mắc nạn; Nơi Giang Phủ đất khách rời chân. Chương 37: Tống Giang cười nói gợi tức Đới Tung Lý Quỳ hung hăng đánh với Trương Thuận Chương 38: Gác Tầm Dương đề thơ tâm huyết; Chốn Lương Sơn nghe nỗi kinh hoàng Chương 39: Cướp nghĩa đảng Anh hùng mến anh hùng Chương 40: Tống Giang mưu đánh Quân Vô Vị; Trương Thuận bắt sống Hoàng Văn Bính Chương 41: Hoàn đạo đồn, nhận ba quyền thiên thư; Tống Công Minh gặp Cửu Thiên Huyền Nữ Chương 42: Thương mẫu thân, Lý Quỳ giết bốn hổ; Cứu đồng đảng, Chu Quý dốc một lòng Chương 43: Cẩm Bảo Tử ngõ hẻm gặp Đới Tung; Bệnh Quan Sách, dương oai gặp Thạch Tú Chương 44: Phòng riêng ton tót, Dương Hùng gặp gái voi dày; Đêm vắng xông pha, Thạch Tú giết sư hổ lửa Chương 45: Núi Thúy Bình, Dương Hùng giết vợ; Điếm Chúc Gia, Thạch Tú đốt nhà. Chương 46: Quỷ Kiểm Nhĩ nhờ thân giúp bạn; Tống Công Minh nổi giận dấy binh Chương 47: Bắt Nụy Hổ, nữ tướng ra côn; Đánh Chúc Gia, quân sư xuống cứu Chương 48: Mắc mẹo gian, Giải Bảo, Giải Trân phá ngục; Bầy mưu khéo, Tôn Lập, Tôn Lân cướp lao Chương 49: Bày kế liên hoàn, phá nhà Hổ, Chúc; Kéo cờ thắng trận, về trại Lương Sơn Chương 50: Sáp Sí Hổ vác gông đánh chết ả đào; Mỹ nhiêm Công mắc mưu mất toi cậu ấm