doc truyen thien thanh tt truyen chu ebook prc download full

Thiên Thánh

Đang cập nhật 244 Chương 28515 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

5 chương truyện mới nhất

Quyển I: THIÊN TÀN HUYẾT DẪN - Chương 1: Tàn thân Quyển I: THIÊN TÀN HUYẾT DẪN - Chương 2: Thân thế lai lịch Quyển I: THIÊN TÀN HUYẾT DẪN - Chương 3: Thiên tàn trớ chú Quyển I: THIÊN TÀN HUYẾT DẪN - Chương 4: Vận mệnh xác định Quyển I: THIÊN TÀN HUYẾT DẪN - Chương 5: Bát Cực thần điện Quyển I: THIÊN TÀN HUYẾT DẪN - Chương 6: Bát Cực thần lực Quyển I: THIÊN TÀN HUYẾT DẪN - Chương 7: Vạn Cổ Hồn Ma Quyển I: THIÊN TÀN HUYẾT DẪN - Chương 8: Thái âm tế nhật Quyển I: THIÊN TÀN HUYẾT DẪN - Chương 9: Chí thánh nhất kích Quyển I: THIÊN TÀN HUYẾT DẪN - Chương 10: Tiên đoán ứng nghiệm Quyển II - Chương 1: Thiên Nguyệt sơn trang Quyển II - Chương 2: Khởi đầu mới Quyển II - Chương 3: Thức tỉnh ý thức Quyển II - Chương 4: Đệ tử ngoại môn Quyển II - Chương 5: Luyện lực linh biến Quyển II - Chương 6: Vạn pháp đồng nguyên Quyển II - Chương 7: Cấp bậc linh hoàn Quyển II - Chương 8: Ngũ sắc quang kiếm Quyển II - Chương 9: Dụng tâm kín đáo Quyển II - Chương 10: Nhân duyên bất ngờ Quyển II - Chương 11: Cửu thiên chi quyết Quyển II - Chương 12: Thổ nạp chi thuật Quyển II - Chương 13: Ngã ý thiên hạ Quyển II - Chương 14: Tấn thăng nội môn Quyển II - Chương 15: Đệ tử kiệt xuất Quyển II - Q.2 - Chương 16: Vạn Tượng Vô Cực Quyển II - Chương 17: Thuận lợi thăng cấp Quyển II - Chương 18: Dạ ngộ Phương Hoành Quyển II - Chương 19: Hợp tác giao dịch Quyển II - Chương 20: Không gian truyền tống Quyển II - Chương 21: Thiên Nguyệt Động Quyển II - Chương 22: Tần suất chấn động Quyển II - Chương 23: Sinh mệnh thoát biến Quyển II - Chương 24: Sơn vũ dục lai Quyển II - Chương 25: Nguy cơ ẩn hiện Quyển II - Chương 26: Tử tinh thần lôi Quyển II - Chương 27: Ý Thiên hiện thân Quyển II - Chương 28: Độc mộc thành lâm Quyển II - Chương 29: Dữ quy đồng hành Quyển II - Chương 30: Tịnh thiện phật châu Quyển II - Chương 31: Sơ kiến Như Nguyệt Quyển II - Chương 32: Đường tu luyện Quyển II - Chương 33: Cửu u Tinh Lan Quyển II - Chương 34: Thất thải nghê thường Quyển II - Chương 35: Tùy tâm sở dục Quyển II - Chương 36: Ngũ hành tiên kiếm Quyển II - Chương 37: Tâm thừa ý nặc Quyển II - Chương 38: Thất đại thần tích Quyển II - Chương 39: Thiên nguyệt trảm Quyển II - Chương 40: Thiên cẩu thực nguyệt