doc truyen tam ha nam duong thnd truyen chu ebook prc download full

Tam Hạ Nam Đường
Tam Hạ Nam Đường

Tam Hạ Nam Đường

Tác giả: Vô Danh Thể loại: Khác

Hoàn thành 58 Chương 4309 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Xích Mi sai đệ tử phạt Thái Tổ Dư Hồng quyết hạ san giúp Nam Đường Chương 2: Chúa Nam Đường trả lời ngỗ nghịch Vua Thái Tổ ngự giá thân chinh Chương 4: Bị bùa độc họ Cao phản chúa Rõ phép tà vua Tống hết nghi Chương 5: Thái Tổ cầu xin cứu nạn Trần Đoàn cho tướng hạ san Chương 6: Phá trùng vây, Trịnh Ấn viện binh Gặp tướng tài, Dư Hồng độn thổ Chương 7: Cao Quân Bảo trốn mẹ đến Thọ Châu Đào Tam Xuân cử binh đi cứu giá Chương 8: Kim Đính treo bài khích tướng Quân Bảo đập bảng chiêu phu Chương 9: Vâng lệnh hứa hôn gái sắc Vì nước tạm biệt má hồng Chương 10: Tam Xuân phá vây cứu chúa Dư Hồng nỗ lực giao tranh Chương 11: Vâng lời cha, Kim Đính cứu giá Mang ơn chúa, Quân Bảo vầy duyên Chương 12: Dư Hồng túng thế dùng phép cũ Hoài Đức hai lượt đánh vua anh Chương 13: Hoài Đức một nhà đoàn tụ Dư Hồng tức trí trái thầy Chương 14: Dư Hồng trừ Lưu Kim Đính Miêu Huấn viện tướng ngũ âm Chương 15: Phá chiêng phép, Dư Hồng bỏ chạy Dẹp binh ma, Phùng Mậu dọn đường Chương 16: Phùng Mậu mưu trộm sách bí thơ Kim Đính khỏi nạn trừ yêu đạo Chương 17: Lập công cao, Phùng Mậu đặng Phong vương Mất báu vật, Dư Hồng dùng quạt phép Chương 18: Phùng Mậu bị treo vì ỷ thế Ngân Bình gá nghĩa bị rượu say Chương 19: Bởi lơ đễnh Trịnh, Cao bị bắt Biết máy thơ, Tiêu, Úc tùng quyền Chương 20: Cao, Phùng, Trịnh, vâng chỉ thành hôn Nghiệp, Duyên, Hoa cướp dinh phá giặc Chương 21: Dư Hồng bại trận cầu đạo hữu Dư Triệu nghe lầm quyết hạ san Chương 22: Đua phép báu, Kim Đính thắng Dư Triệu Phá binh Đường, Thái Tổ lấy Huy Châu Chương 23: Dư Hồng bị gạt vong thân Dư Triệu rước yêu báo oán Chương 24: Hà Tiên lập trận âm dương Tôn Tẫn cầm binh khiển tướng Chương 25: Thần tiên hạ san phá trận Yêu đạo sút thế mạng vong Chương 26: Nam Đường sa cơ đầu Tống Thái Tổ thương tướng phong thần Chương 27: Bởi nằm mộng, Kim Đính bâng khuâng Nghe đệ tử, Xích Mi giáng hạ Chương 28: Xích Mi xuống núi phạt Ngũ âm tinh Trần Đoàn viện tiên của nữ tướng Chương 29: Trừ Nam Đường, Thái Tổ ban sư Phong tướng sĩ, nhị vương sợ tội Chương 30: Nhường ngôi vua cho em Thái Tổ nghe lời mẹ Nối nghiệp trị đời, Thái Tông vâng lệnh anh Chương 31: Bắc Hớn Vương đuổi người trung nghĩa Hô Diên Táng giết đứa gian manh Chương 32: Diên Táng chiêm bao học thần võ Kiển Trung ra sức cứu ân nhân Chương 33: Mã thị đấu tài nơi Trấp Thượng Diên Táng hàm oan tại Biện Lương Chương 34: Nhơn Mỹ phụng chỉ triệu Diên Táng Hoài Ân giả dạng rượt Bát vương Chương 35: Diên Táng xuất trận cầm Triệu Toại Lưu Quân thương nghị giữ Hà Đông Chương 36: Kiến Trung lập kế lấy quan ải Liêu chúa đem binh cứu Tấn Dương Chương 37: Lưu Quân sai sứ mời Dương Nghiệp Quách Tấn đại chiến Gia Luật Sa Chương 38: Bát vương dâng kế ly gián Quang Mỹ dụ tướng Dương Nghiệp Chương 39: Giấc mộng Tống đế đoạt Thái Nguyên Ước mơ Thái Tông lấy Liêu quốc Chương 40: Cao Hoài Đức vâng chỉ đánh U Châu Tống Thái Tông ban sư về Kim điện Chương 41: Hớn Quỳnh dùng trí gạt tướng Phiên Dương Nghiệp ra công đánh Liêu tướng Chương 42: Đãi tướng số Triệu Phổ từ quan Trường xạ tiễn, Mỹ Bân được thưởng Chương 43: Tào Bân dẫn binh lấn đất Liêu Hưu Ca bày trận vây tướng Tống Chương 44: Sa cơ Cao Hoài Đức từ trần Tiến cử Dương Diên Bình hộ giá Chương 45: Thái Tông ra viếng Ngũ Đài sơn Diên Bình liều thác U Châu Địa Chương 46: Tống Thái Tông giận đánh Bắc Phiên Dương Nghiệp cố phò nghiệp Tống Chương 47: Hô Diên Táng đánh phá binh Liêu Dương lịnh công dưới bia tự sát Chương 48: Đến Châu dinh Diên Tự bị tên Qua Nguyên cốc, Ngũ lang gặp cứu Chương 49: Dương Diên Chiêu đến kinh nạp văn trạng Vương Khâm định bày kế hại Bát vương Chương 50: Trung thần nước Tống treo ấn từ quan Tiêu hậu nước Phiên mưu đoạt Trung Nguyên Chương 51: Giả giáo luyện sa trường bỏ mạng Dương lục lang lãnh trấn Tam Quan