doc truyen quy kiem u linh qkul truyen chu ebook prc download full

Quỷ Kiếm U Linh

Hoàn thành 64 Chương 4556 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Chương 0001 Chương 2: Chương 0002 Chương 3: Chương 0003 Chương 4: Chương 0004 Chương 5: Chương 0005 Chương 6: Chương 0006 Chương 7: Chương 0007 Chương 8: Chương 0008 Chương 9: Chương 0009 Chương 10: Chương 0010 Chương 11: Chương 0011 Chương 12: Chương 0012 Chương 13: Chương 0013 Chương 14: Chương 0014 Chương 15: Chủ Nhân Ma Cung Chương 16: Kỳ Nhân Tranh Đoạt Chương 17: Oán Tình Xảo Ngôn Chương 18: Thần Quyền Hảo Hán Chương 19: Quỷ Kiếm Đoạt Hồn Chương 20: Người Đang Sống Hay Kẻ Đã Chết Chương 21: Sắc Đẹp Sát Nhân Chương 22: Danh Kiếm Phân Tranh Chương 23: Đối Ẩm Hoài Nhân Chương 24: Cõi U Linh Chương 25: Đối Tửu Chương 26: Vô Ảnh Chi Độc Chương 27: Đông Độc Âu Dương Thừa Chương 28: Thiếu Lâm Tao Ngộ Chương 29: Vị Nhân Lụy Nhân Chương 30: Quán Tử Thành Dương Châu Chương 31: Nam Quân Gia Hầu Chương 32: Hoạt Náo Kỷ Lâu Chương 33: Sự Biến Bất Ngờ Chương 34: Dị Hình Cước Pháp Chương 35: Bắc Thần Thôi Kỳ Lân Chương 36: Vỏ Quít Dày Có Móng Tay Nhọn Chương 37: Trong Động Phong Nha Chương 38: Duyên Nợ Chương 39: Kỳ Nữ Dị Nhân Chương 40: U Linh Nhân Chương 41: Dưới Tuyệt Địa Chương 42: Di Tình Bạc Phận Chương 43: Nợ Tình Tợ Thái Sơn Chương 44: Hiểm Họa Trùng Trùng Chương 45: Tiểu Nhân Xảo Ngôn Chương 46: Dị Sắc Loạn Tình Chương 47: U Linh Trận Pháp Chương 48: Đoạn Trường Chương 49: Đao Rơi Kiếm Tàn Chương 50: Bôn Tẩu