truyen phong luu tam quoc pltq ebook prc download full

Phong Lưu Tam Quốc

Hoàn thành 525 Chương 5364 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Mưa sao băng (thượng+hạ) Chương 2: Khởi đầu mới(thượng+hạ) Chương 3: Long tại thâm sơn Chương 4: Cường giả nói chuyện Chương 5: Điển Vi. Chương 6: Tới Trần Lưu Chương 7: Nhạc Tiến. Chương 8: Tào Tháo tới. Chương 9: Liễu Diệp đao. Chương 10: Minh chủ Viên Thiệu. Chương 11: Tôn Kiên xuất binh. Chương 12: Tào Tháo mất mặt. Chương 13: Lưu Bị xuất hiện. Chương 14: Mãnh tướng quyết đấu. Chương 15: Cao Thuận bị thương. Chương 16: Lưu Bị khóc. Chương 17: Lữ Bố đẹp trai. Chương 18: Buồn bã. Chương 19: Đầy tớ nhỏ chưa đủ mưu. Chương 20: Lý Nho. Chương 21: Tào Tháo cảm động Chương 22: Chạy trốn. Chương 23: Thái Ung Chương 24: Tiêu Vĩ cầm. Chương 25: Bá vương biệt cơ. Chương 26: Đi theo Thái Ung Chương 27: Thái Văn Cơ Chương 28: Hoa tâm Chương 29: Đại hán kỳ lạ. Chương 30: Đồng tiêu vạn cổ sầu. Chương 31: Đổng Thăng. Chương 32: Dương Dung ra tay. Chương 33: Trương Liêu. Chương 34: Khát vọng quyền lực. Chương 35: Đêm ở hoa viên. Chương 36: Tú nhi. Chương 37: Thương Long lĩnh. Chương 38: Hàn Cử. Chương 39: Quyết đấu. Chương 40: Hàn Tuyết. Chương 41: Sơ Bình thứ hai. Chương 42: Trường Tín Cung Đăng. Chương 43: Cảm động. Chương 44: Đào Khiêm coi trọng. Chương 45: Chúng tướng nghị sự. Chương 46: Giặc Khăn Vàng. Chương 47: Văn Cơ mỹ miều. Chương 48: Tào Báo Chương 49: Gặp mặt Tử Long Chương 50: Trần Dục