doc truyen nho lam ngoai su nlns truyen chu ebook prc download full

Nho Lâm Ngoại Sử

Hoàn thành 56 Chương 6566 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Lấy Câu Chuyện Trình Bày Đại Nghĩa Mượn Người Tài Trau Chuốt Lời Văn Chương 2: Cụ Vương nhận bạn đồng khoa, ở trường thôn học Thầy Chu đỗ lên thượng đế 1 vừa lúc tuổi già Chương 3: Cụ học đạo cầm cân thi cử, lựa kẻ nhân tài Lão bán thịt giở ngón hung hăng, ổn khi báo tiệp Chương 4: Chay cầu hồn, hòa thượng bị lên quan Đi xoay tiền, hương thân mắc lấy vạ. Chương 5: Vương tú tài bàn lập vợ hầu Nghiêm giám sinh thọ chung chính tẩm Chương 6: Hương thân trở bệnh rộn nhà đò Quả phụ ngậm oan kiện bác cả Chương 7: Phạm học đạo khảo hạch báo ơn thầy, Vương viên ngoại ở triều đãi nghĩa bạn Chương 8: Vương quan sát gặp người tốt lúc đường cùng, Lâu công tử tiếp bạn nghèo nơi làng cũ Chương 9: Lâu công tử đem vàng chuộc người bạn, Lưu Thủ Bị mạo họ đánh nhà đò Chương 10: Lỗ Biên Tu kén rể tài hoa, Cừ Công Tôn lấy vợ giàu có Chương 11: Lỗ tiểu thư buộc tân lang làm kinh nghĩa Dương tư huấn tiến hiền sĩ nơi tướng môn Chương 12: Danh sĩ đại yến hồ Oanh Đậu, Hiệp khách giả đặt hội đầu người Chương 13: Cừ Dật Phu tìm thầy học hỏi, Mã Thuần Thượng trọng nghĩa khinh tài Chương 14: Cừ Dật Phu đưa người bạn chốn thư phòng, Mã Thuần Thượng gặp ông tiên nơi sơn động Chương 15: Táng thần tiên, Mã tú tài đưa tang, Nhớ cha mẹ, Khuông đồng sinh trọn hiếu. Chương 16: Làng Đại Liễu, con hiếu thờ cha, Huyện Lạc Thanh, quan hiền yêu sĩ Chương 17: Khuông Siêu Nhân qua chơi cảnh cũ Triệu Tuyết Trai nổi tiếng thi đàn. Chương 18: Họp hội thơ danh sĩ vớ Khuông Nhị Tìm bè bạn hiệu sách gặp Phan Tam Chương 19: Khuông Siêu Nhân may gặp bạn tốt Phan Tú Nghiệp rủi phải lúc nguy Chương 20: Đất Tràng An Khuông Siêu Nhân cao hứng: Cửa Vu Hồ Ngưu Bố Y chết đường. Chương 21: Mạo họ tên, cậu bé cầu danh; Nhớ thân thích, ông già mắc bệnh Chương 22: Nhận ông cháu, Ngọc Phố tìm tông; Ưa giao du, Tuyết Trai lưu khách Chương 23: Lộ âm mưu, thi nhân bị đánh; Than cảnh già, quả phụ tìm chồng Chương 24: Ngưu Phố Lang mắc vòng kiện tụng. Bão Văn Khanh kiếm kế sinh nhai Chương 25: Đất Nam Kinh, Bão Văn Khanh gặp bạn, Phủ An Khánh, Nghê Đình Tỷ thành hôn Chương 26: Hướng thủ đạo khóc bạn khi thăng chức; Bão Đình Tỷ lấy vợ lúc tang cha Chương 27: Vương thái thái vợ chồng rẫy lộn; Nghê Đình Châu anh em gặp nhau Chương 28: Đất Dương Châu Quý Vi Tiêu ở rể Thành Nam Kinh Tiêu Kim Huyễn chọn văn Chương 29: Gia Cát hữu tăng phòng gặp bạn Đỗ Thận Khanh giang quân cưới hầu Chương 30: Ưa Thiếu Tuấn tìm bạn quán Thần Lạc; Sính phong lưu hội khách hồ Mạc Sầu Chương 31: Huyện Thiên Trường đến thăm người hào kiệt Lầu Tứ Thư say tít nhóm cao bằng Chương 32: Đỗ Thiếu Khanh ngày thường hào phóng Lâu Hoán Văn từ biệt dặn lời Chương 33: Đỗ Thiếu Khanh chơi núi hai vợ chồng Trì Hành Sơn bàn lễ cùng bầu bạn Chương 34: Bàn lễ nhạc danh lưu hội bạn Đủ nghi văn thiên tử vời hiền Chương 35: Thánh Thiên Tử cầu hiền hỏi đạo Trang Trưng Quân từ chức về nhà Chương 36: Huyện Thường Thục kẻ chân nho giáng sinh Đền Thái Bá bực danh hiền chủ tế Chương 37: Tế tiên thánh Nam Kinh sửa lễ Đưa Hiếu Tử Tây Thục tìm cha Chương 38: Quách Hiếu Tử núi sâu đụng cọp Sư Cam Lộ đường hẹp gặp thù Chương 39: Núi Minh Nguyệt Tiêu Vân Tiên cứu nạn Thành thanh phong Bình Thiếu Bảo lập công Chương 40: Núi Quảng Vũ Tiêu Vân Tiên thưởng tuyết Cầu lợi Thiệp Thẩm Quỳnh Chi bán văn Chương 41: Sông Tần Hoàn Trang Trạc Giang nói chuyện xưa, Huyện Giang Đô Thẩm Quỳnh Chi bị áp giải Chương 42: Công tử nói chuyện khoa trường nơi quán dĩ Người nhà báo về tin tức đất Miêu Cương Chương 43: Đầm Đã Dương tướng quân giết giặc Nơi hát múa tù trưởng cướp dinh Chương 44: Thang tổng trấn thành công về cố hương Dư minh kính nâng chén bàn táng sự Chương 45: Dày hữu nghị thay anh chịu tội lỗi, Bàn địa lý về quán táng song thân Chương 46: Cửa Tam Sơn người hiền tiễn biệt Huyện Ngũ Hà thế lợi nức lòng Chương 47: Gác Huyền Vũ, Ngu tú tài tu lý, Đền Tiết Hiếu, Phương diêm thương làm ồn Chương 48: Phủ Huy Châu liệt phu chết theo chồng Đền Thái Bá hiền xưa ghi việc cũ Chương 49: Hàn lâm bàn tán bảng long hổ Trung thư mạo chiếm áo phượng hoàng Chương 50: Giả quan viên giữa đường lộ tẩy Thật nghĩa khí thay bạn cầu danh