doc truyen nho lam ngoai su nlns ebook prc download full

Nho Lâm Ngoại Sử

Hoàn thành 56 Chương 1329 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Lấy Câu Chuyện Trình Bày Đại Nghĩa Mượn Người Tài Trau Chuốt Lời Văn Chương 2: Cụ Vương nhận bạn đồng khoa, ở trường thôn học Thầy Chu đỗ lên thượng đế 1 vừa lúc tuổi già Chương 3: Cụ học đạo cầm cân thi cử, lựa kẻ nhân tài Lão bán thịt giở ngón hung hăng, ổn khi báo tiệp Chương 4: Chay cầu hồn, hòa thượng bị lên quan Đi xoay tiền, hương thân mắc lấy vạ. Chương 5: Vương tú tài bàn lập vợ hầu Nghiêm giám sinh thọ chung chính tẩm Chương 6: Hương thân trở bệnh rộn nhà đò Quả phụ ngậm oan kiện bác cả Chương 7: Phạm học đạo khảo hạch báo ơn thầy, Vương viên ngoại ở triều đãi nghĩa bạn Chương 8: Vương quan sát gặp người tốt lúc đường cùng, Lâu công tử tiếp bạn nghèo nơi làng cũ Chương 9: Lâu công tử đem vàng chuộc người bạn, Lưu Thủ Bị mạo họ đánh nhà đò Chương 10: Lỗ Biên Tu kén rể tài hoa, Cừ Công Tôn lấy vợ giàu có Chương 11: Lỗ tiểu thư buộc tân lang làm kinh nghĩa Dương tư huấn tiến hiền sĩ nơi tướng môn Chương 12: Danh sĩ đại yến hồ Oanh Đậu, Hiệp khách giả đặt hội đầu người Chương 13: Cừ Dật Phu tìm thầy học hỏi, Mã Thuần Thượng trọng nghĩa khinh tài Chương 14: Cừ Dật Phu đưa người bạn chốn thư phòng, Mã Thuần Thượng gặp ông tiên nơi sơn động Chương 15: Táng thần tiên, Mã tú tài đưa tang, Nhớ cha mẹ, Khuông đồng sinh trọn hiếu. Chương 16: Làng Đại Liễu, con hiếu thờ cha, Huyện Lạc Thanh, quan hiền yêu sĩ Chương 17: Khuông Siêu Nhân qua chơi cảnh cũ Triệu Tuyết Trai nổi tiếng thi đàn. Chương 18: Họp hội thơ danh sĩ vớ Khuông Nhị Tìm bè bạn hiệu sách gặp Phan Tam Chương 19: Khuông Siêu Nhân may gặp bạn tốt Phan Tú Nghiệp rủi phải lúc nguy Chương 20: Đất Tràng An Khuông Siêu Nhân cao hứng: Cửa Vu Hồ Ngưu Bố Y chết đường. Chương 21: Mạo họ tên, cậu bé cầu danh; Nhớ thân thích, ông già mắc bệnh Chương 22: Nhận ông cháu, Ngọc Phố tìm tông; Ưa giao du, Tuyết Trai lưu khách Chương 23: Lộ âm mưu, thi nhân bị đánh; Than cảnh già, quả phụ tìm chồng Chương 24: Ngưu Phố Lang mắc vòng kiện tụng. Bão Văn Khanh kiếm kế sinh nhai Chương 25: Đất Nam Kinh, Bão Văn Khanh gặp bạn, Phủ An Khánh, Nghê Đình Tỷ thành hôn Chương 26: Hướng thủ đạo khóc bạn khi thăng chức; Bão Đình Tỷ lấy vợ lúc tang cha Chương 27: Vương thái thái vợ chồng rẫy lộn; Nghê Đình Châu anh em gặp nhau Chương 28: Đất Dương Châu Quý Vi Tiêu ở rể Thành Nam Kinh Tiêu Kim Huyễn chọn văn Chương 29: Gia Cát hữu tăng phòng gặp bạn Đỗ Thận Khanh giang quân cưới hầu Chương 30: Ưa Thiếu Tuấn tìm bạn quán Thần Lạc; Sính phong lưu hội khách hồ Mạc Sầu Chương 31: Huyện Thiên Trường đến thăm người hào kiệt Lầu Tứ Thư say tít nhóm cao bằng Chương 32: Đỗ Thiếu Khanh ngày thường hào phóng Lâu Hoán Văn từ biệt dặn lời Chương 33: Đỗ Thiếu Khanh chơi núi hai vợ chồng Trì Hành Sơn bàn lễ cùng bầu bạn Chương 34: Bàn lễ nhạc danh lưu hội bạn Đủ nghi văn thiên tử vời hiền Chương 35: Thánh Thiên Tử cầu hiền hỏi đạo Trang Trưng Quân từ chức về nhà Chương 36: Huyện Thường Thục kẻ chân nho giáng sinh Đền Thái Bá bực danh hiền chủ tế Chương 37: Tế tiên thánh Nam Kinh sửa lễ Đưa Hiếu Tử Tây Thục tìm cha Chương 38: Quách Hiếu Tử núi sâu đụng cọp Sư Cam Lộ đường hẹp gặp thù Chương 39: Núi Minh Nguyệt Tiêu Vân Tiên cứu nạn Thành thanh phong Bình Thiếu Bảo lập công Chương 40: Núi Quảng Vũ Tiêu Vân Tiên thưởng tuyết Cầu lợi Thiệp Thẩm Quỳnh Chi bán văn Chương 41: Sông Tần Hoàn Trang Trạc Giang nói chuyện xưa, Huyện Giang Đô Thẩm Quỳnh Chi bị áp giải Chương 42: Công tử nói chuyện khoa trường nơi quán dĩ Người nhà báo về tin tức đất Miêu Cương Chương 43: Đầm Đã Dương tướng quân giết giặc Nơi hát múa tù trưởng cướp dinh Chương 44: Thang tổng trấn thành công về cố hương Dư minh kính nâng chén bàn táng sự Chương 45: Dày hữu nghị thay anh chịu tội lỗi, Bàn địa lý về quán táng song thân Chương 46: Cửa Tam Sơn người hiền tiễn biệt Huyện Ngũ Hà thế lợi nức lòng Chương 47: Gác Huyền Vũ, Ngu tú tài tu lý, Đền Tiết Hiếu, Phương diêm thương làm ồn Chương 48: Phủ Huy Châu liệt phu chết theo chồng Đền Thái Bá hiền xưa ghi việc cũ Chương 49: Hàn lâm bàn tán bảng long hổ Trung thư mạo chiếm áo phượng hoàng Chương 50: Giả quan viên giữa đường lộ tẩy Thật nghĩa khí thay bạn cầu danh