doc truyen ma mon chinh tong mmct truyen chu ebook prc download full

Ma Môn Chính Tông
Ma Môn Chính Tông
Tiên Hiệp Nguồn: http://tangthuvien.vn/ Thêm Chương

Ma Môn Chính Tông

Tác giả: Death Stat Thể loại: Tiên Hiệp Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Đang cập nhật Convert 420 Chương 36210 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Đạo môn tu thiên ý, Phật môn tu bỉ ngạn, Ma môn tu hồng trần.

Trường Sinh chi đạo, con đường sai lầm hàng vạn hàng nghìn.

Ta chính là Ma môn chính tông, đạp khắp hồng trần chứng Thiên Đạo, trùng kiến Côn Luân ngạo Cửu Châu.

Convert by: NightWalker (Dạ Đế)

5 chương truyện mới nhất

Tự chương Quyển thứ nhất: Ngự Long thành - Chương 01: Tế Long Đài Quyển thứ nhất: Ngự Long thành - Chương 02: Nguyền rủa Quyển thứ nhất: Ngự Long thành - Chương 03: Cướp đoạt Quyển thứ nhất: Ngự Long thành - Chương 04: Sư thuyết Quyển thứ nhất: Ngự Long thành - Chương 05: Tiểu cách cục Quyển thứ nhất: Ngự Long thành - Chương 06: Ma Môn quy củ Quyển thứ nhất: Ngự Long thành - Chương 07: Các loại thường thức Quyển thứ nhất: Ngự Long thành - Chương 08: Mời khách Quyển thứ nhất: Ngự Long thành - Chương 09: Một cái hôn Chương 10: Bạn mới Chương 11: Ma đạo Luyện Ngục Chương 12: Thanh Liên Kiếm Ca Chương 13: Kiếm phổ Chương 14: Thanh Liên Nộ Hải Chương 15: Đồng môn đệ tử Quyển thứ nhất: Ngự Long thành - Chương 16: Cắt đầu Quyển thứ nhất: Ngự Long thành - Chương 17: Lôi hoàn Quyển thứ nhất: Ngự Long thành - Chương 18: Giải hoặc không được Quyển thứ nhất: Ngự Long thành - Chương 19: Pháp khí Địa Viêm Quyển thứ nhất: Ngự Long thành - Chương 20: Thượng môn 10 pháp Quyển thứ hai: Thí luyện - Chương 21: Đại sư huynh Quyển thứ hai: Thí luyện - Chương 22: 1 chút khách qua đường Quyển thứ hai: Thí luyện - Chương 23: 1 chút đồng đội Quyển thứ hai: Thí luyện - Chương 24: Bằng hữu của sư phó Quyển thứ hai: Thí luyện - Chương 25: Chư Thiên Lôi Cấm pháp Quyển thứ hai: Thí luyện - Chương 26: Huyền Quy vĩ Quyển thứ hai: Thí luyện - Chương 27: Thí luyện thành Quyển thứ hai: Thí luyện - Chương 28: Tập kích Quyển thứ hai: Thí luyện - Chương 29: Đạo sĩ Quyển thứ hai: Thí luyện - Chương 30: Tiểu khốn Quyển thứ hai: Thí luyện - Chương 31: Vấn Tội Trảm Quyển thứ hai: Thí luyện - Chương 32: Tiểu thành Quyển thứ hai: Thí luyện - Chương 33: Thụ nghiệp Quyển thứ hai: Thí luyện - Chương 34: Tuần tra nhiệm vụ Quyển thứ hai: Thí luyện - Chương 35: Thiếu niên khí phách Quyển thứ hai: Thí luyện - Chương 36: Nhằm vào Quyển thứ hai: Thí luyện - Chương 37: Thật to gan Quyển thứ hai: Thí luyện - Chương 38: Giảng đạo lý Quyển thứ hai: Thí luyện - Chương 39: Nê Hoàn Thần Cấm Quyển thứ hai: Thí luyện - Chương 40: Ngươi có biết tội của ngươi không Quyển thứ ba: Vấn tội - Chương 41: Chặn đường Quyển thứ ba: Vấn tội - Chương 42: Có yêu Quyển thứ ba: Vấn tội - Chương 43: Kiếm đạo duy thuần Quyển thứ ba: Vấn tội - Chương 44: Chặn giết Quyển thứ ba: Vấn tội - Chương 45: Sư tỷ Quyển thứ ba: Vấn tội - Chương 46: Đệ tử truyền đạo Quyển thứ ba: Vấn tội - Chương 47: Vũ Văn Quyển thứ ba: Vấn tội - Chương 48: Sư phó thỉnh cầu Quyển thứ ba: Vấn tội - Chương 49: Bọc hành lý