doc truyen he thong tu luyen toan nang httltn truyen chu ebook prc download full

Chương 735: Lấy oán trả ơn.Chương 736: Quỷ dị Thi Hải.Chương 737: Nuôi dưỡng Cương thi. (1)Chương 738: Nuôi dưỡng Cương thi. (2)Chương 739: Thanh trừ thi khí.Chương 740: Xông vô tận ảo trận. (1)Chương 741: Xông vô tận ảo trận. (2)Chương 742: Thất Thải Tiên Liên.Chương 743: Thu.Chương 744: Nhập ma. (1)Chương 745: Nhập ma. (2)Chương 746: Đánh chết , đẳng cấp tăng lên.Chương 747: Thu hoạch tương đối khá.Chương 748: Đường đi tuần hoàn quỷ dị. (1)Chương 749: Đường đi tuần hoàn quỷ dị. (2)Chương 750: Hắc vòng quỷ dị.Chương 751: Hấp dẫn. (1)Chương 752: Hấp dẫn. (2)Chương 753: Đầu độc.Chương 754: Đối kháng.Chương 755: Đoạt xá.Chương 756: Bách Hoa tiên tử. (1)Chương 757: Bách Hoa tiên tử. (2)Chương 758: Tu vi đột phá.Chương 759: Lại về Bách Hoa cung di chỉ. (1)Chương 760: Lại về Bách Hoa cung di chỉ. (2)Chương 761: Chủ điện Bách Hoa cung.Chương 762: Tìm cớ. (1)Chương 763: Tìm cớ. (2)Chương 764: Đơn giản thất bại.Chương 765: Độc dược khống chế.Chương 766: Bức bách.Chương 767: Toàn bộ khuất phục. (1)Chương 768: Toàn bộ khuất phục. (2)Chương 769: Tiến vào chủ điện.Chương 770: Bát môn. (1)Chương 771: Bát môn. (2)Chương 772: Khôi Lỗi chặn đường.Chương 773: Phi đao ra.Chương 774: Chữa trị Khôi Lỗi. (1)Chương 775: Chữa trị Khôi Lỗi. (2)Chương 776: Khôi Lỗi mở đường.Chương 777: Lửa xém lông mày.Chương 778: Đóa hoa yêu dị.Chương 779: Nhất thể song hồn. (1)Chương 780: Nhất thể song hồn. (2)Chương 781: Người hữu duyên.Chương 782: Chuyện cũ của Minh Nguyệt. (1)Chương 783: Chuyện cũ của Minh Nguyệt. (2)Chương 784: Song tu.

Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng

Hoàn thành 1190 Chương 478772 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: