doc truyen hac bach huong ho ky hbhhk truyen chu ebook prc download full

Hắc Bạch Hương Hồ Ký

Hoàn thành 29 Chương 2347 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Thiên sinh phu tiểu sinh thê đại - Loan phụng hòa minh xuất nhất long Chương 2: Xuất đạo tầm hung phùng lưỡng xú - Hương Sơn Thần phủ tảo tà ma Chương 3: Xuất đạo tầm hung phùng lưỡng xú - Hương Sơn Thần phủ tảo tà ma Chương 4: Lộ bán phùng mai phục - Tuyết hạ thu lưỡng thê Chương 5: Đại Lượng đắc minh sư - Trường Sa đả Quỷ Ảnh Chương 6: Đại Lượng đắc minh sư - Trường Sa đả Quỷ Ảnh Chương 7: Khuất gia vô quí tế - Thiên Sư hữu kỳ hoa Chương 8: Khuất gia vô quí tế - Thiên Sư hữu kỳ hoa Chương 9: Đồng Quan lâu thượng nhan như ngọc - Bích Hổ thần công náo Hạo Thiên! Chương 10: Đồng Quan lâu thượng nhan như ngọc - Bích Hổ thần công náo Hạo Thiên! Chương 11: Trùng Dương bán vạn nhân hoan tiếu - Tam ma đồng xuất lưỡng câu thương Chương 12: Trùng Dương bán vạn nhân hoan tiếu - Tam ma đồng xuất lưỡng câu thương Chương 13: Tây khứ hồi cố thổ - Thượng kinh cứu quí nhân Chương 14: Tây khứ hồi cố thổ - Thượng kinh cứu quí nhân Chương 15: Lâm biên phóng hương hồ - Trực cô hoan tương ngộ Chương 16: Lâm biên phóng hương hồ - Trực cô hoan tương ngộ Chương 17: Kinh sư truy án Long Ân Tứ - Phật diện xà tâm thế thượng đa Chương 18: Kinh sư truy án Long Ân Tứ - Phật diện xà tâm thế thượng đa Chương 19: Lư Lăng sát đại cừu - Hồ Sơn khấp thúc phụ Chương 20: Lư Lăng sát đại cừu - Hồ Sơn khấp thúc phụ Chương 21: Quật cốc tầm thi nhan mãn lệ - Phúc Châu lão thái khấp vong nhi Chương 22: Quật cốc tầm thi nhan mãn lệ - Phúc Châu lão thái khấp vong nhi Chương 23: Thượng Sơn diệt ma nữ - Uyển Để kiến cố nhân Chương 24: Tạng tăng nhất xuất nhân gian tiếu - Tú sĩ đăng đàn khiếp võ lâm Chương 25: Tạng tăng nhất xuất nhân gian tiếu - Tú sĩ đăng đàn khiếp võ lâm Chương 26: Nhạc Dương hảo hán tru gian tế - Sa địa quần hùng tảo ác ma Chương 27: Giả nứ giá vong phu - Tây Môn hoan nghĩa tử Chương 28: Chính tâm tái đắc thanh xuân tuế - Đảo mệnh, hoàn dương, phu phụ hoan Chương 29: Hiếu tử tầm di cốt - Trung điều ngộ quý nhân