truyen hac bach huong ho ky hbhhk ebook prc download full

Hắc Bạch Hương Hồ Ký

Hoàn thành 29 Chương 675 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Thiên sinh phu tiểu sinh thê đại - Loan phụng hòa minh xuất nhất long Chương 2: Xuất đạo tầm hung phùng lưỡng xú - Hương Sơn Thần phủ tảo tà ma Chương 3: Xuất đạo tầm hung phùng lưỡng xú - Hương Sơn Thần phủ tảo tà ma Chương 4: Lộ bán phùng mai phục - Tuyết hạ thu lưỡng thê Chương 5: Đại Lượng đắc minh sư - Trường Sa đả Quỷ Ảnh Chương 6: Đại Lượng đắc minh sư - Trường Sa đả Quỷ Ảnh Chương 7: Khuất gia vô quí tế - Thiên Sư hữu kỳ hoa Chương 8: Khuất gia vô quí tế - Thiên Sư hữu kỳ hoa Chương 9: Đồng Quan lâu thượng nhan như ngọc - Bích Hổ thần công náo Hạo Thiên! Chương 10: Đồng Quan lâu thượng nhan như ngọc - Bích Hổ thần công náo Hạo Thiên! Chương 11: Trùng Dương bán vạn nhân hoan tiếu - Tam ma đồng xuất lưỡng câu thương Chương 12: Trùng Dương bán vạn nhân hoan tiếu - Tam ma đồng xuất lưỡng câu thương Chương 13: Tây khứ hồi cố thổ - Thượng kinh cứu quí nhân Chương 14: Tây khứ hồi cố thổ - Thượng kinh cứu quí nhân Chương 15: Lâm biên phóng hương hồ - Trực cô hoan tương ngộ Chương 16: Lâm biên phóng hương hồ - Trực cô hoan tương ngộ Chương 17: Kinh sư truy án Long Ân Tứ - Phật diện xà tâm thế thượng đa Chương 18: Kinh sư truy án Long Ân Tứ - Phật diện xà tâm thế thượng đa Chương 19: Lư Lăng sát đại cừu - Hồ Sơn khấp thúc phụ Chương 20: Lư Lăng sát đại cừu - Hồ Sơn khấp thúc phụ Chương 21: Quật cốc tầm thi nhan mãn lệ - Phúc Châu lão thái khấp vong nhi Chương 22: Quật cốc tầm thi nhan mãn lệ - Phúc Châu lão thái khấp vong nhi Chương 23: Thượng Sơn diệt ma nữ - Uyển Để kiến cố nhân Chương 24: Tạng tăng nhất xuất nhân gian tiếu - Tú sĩ đăng đàn khiếp võ lâm Chương 25: Tạng tăng nhất xuất nhân gian tiếu - Tú sĩ đăng đàn khiếp võ lâm Chương 26: Nhạc Dương hảo hán tru gian tế - Sa địa quần hùng tảo ác ma Chương 27: Giả nứ giá vong phu - Tây Môn hoan nghĩa tử Chương 28: Chính tâm tái đắc thanh xuân tuế - Đảo mệnh, hoàn dương, phu phụ hoan Chương 29: Hiếu tử tầm di cốt - Trung điều ngộ quý nhân