doc truyen giang nam oan luc gnol ebook prc download full

Giang Nam Oán Lục

Hoàn thành 22 Chương 649 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Minh nguyệt tường nghi án - Thư sinh phế bút nghiên Chương 2: Lộ thượng phùng mỹ nữ - Đông dạ hữu lương duyên Chương 3: Uyên để Tiêu Dao ngộ - Hồi gia tam nghi mang Chương 4: Đông khứ tầm cố nhân - Ôn Châu đả Tích Ngọc Chương 5: Ma cung nhất xuất khuynh thiên hạ - Bán dạ đông thành hỏa hựu minh Chương 6: Hắc Xà hữu diện - Minh chủ vô nhân đương Chương 7: Hắc Xà hữu diện - Minh chủ vô nhân đương Chương 8: Mạch thượng phùng Thiên Độc - Tàng Long hí Nam Tà Chương 9: Mạch thượng phùng Thiên Độc - Tàng Long hí Nam Tà Chương 10: Tháp thượng tương tư lệ - Lộ bán huyết màn đình Chương 11: Tháp thượng tương tư lệ - Lộ bán huyết màn đình Chương 12: Bắc khứ Thiên Ma tầm bảo trượng - Lư Lăng hỏa khởi diệt Văn gia Chương 13: Khấp hồi sơn cốc ưu hương hoa - Nhất đáo Nghi Xương Độc giáo vong Chương 14: Kim ngân năng sát nhân - Giang biên phùng Phật nữ Chương 15: Kiếm hạ dung Hoắc thị - Hoàng Thổ khấp hồng nhan Chương 16: Mao Sơn hỉ nhật tân nương tẩu - Đế địa du ngộ lưỡng nhân Chương 17: Mao Sơn hỉ nhật tân nương tẩu - Đế địa du ngộ lưỡng nhân Chương 18: Trường An tầm cổ mộ - Long chùy táng anh hùng Chương 19: Trường An tầm cổ mộ - Long chùy táng anh hùng Chương 20: Thiên Điểu, Hoàng Mao đồng xuất thế - Thùy tri thế thượng hữu u linh Chương 21: Thiên Điểu, Hoàng Mao đồng xuất thế - Thùy tri thế thượng hữu u linh Chương 22: Huyền Băng phùng Lư Hỏa - Lương duyên hựu viên thành