doc truyen duong gia tuong dien nghia dgtdn truyen chu ebook prc download full

Dương Gia Tướng Diễn Nghĩa
Dương Gia Tướng Diễn Nghĩa

Dương Gia Tướng Diễn Nghĩa

Hoàn thành 51 Chương 6246 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Vua Bắc Hán Đuổi Bỏ Trung Thần; Hô Diên Tán Kịch Liệt Báo Thù Chương 2: Lý Kiến Trung Ra Sức Cứu Nghĩa Sĩ Hô Diên Tán Mơ Thần Dạy Võ Công Chương 3: Kim Đầu Nương Thao Trường Đấu Võ Cao Hoài Đức Đại Chiến Lộ Châu Chương 4: Giảng Hòa Nghị Dương Nghiệp Lui Binh Đón Loan Giá Hào Kiệt Trổ Tài Chương 5: Tống Thái Tổ Di Chúc Việc Cuối Phan Nhân Mĩ Kế Đuổi Anh Hùng Chương 6: Phan Nhân Mĩ Phụng Chiếu Tuyên Triệu Hô Diên Tán Đơn Thân Cứu Chúa Chương 7: Vua Bắc Hán Xin Giữ Hà Đông Hô Diên Tán Cầu Bắt Tướng Giặc Chương 8: Kiến Trung Bàn Lấy Tiếp Thiên Quan Liêu Chúa Xuất Binh Cứu Tấn Dương Chương 9: Quách Tiến Đại Phá Gia Luật Sa Lưu Quân Xuống Chiếu Vời Dương Nghiệp Chương 10: Bát Vương Vào Hiến Kế Phản Gián Quang Mỹ Đi Sứ Khuyên Dương Nghiệp Chương 11: Tiểu Thanh Cảm Mộng Lấy Thái Nguyên Thái Tôn Hạ Nghị Chinh Đại Liêu Chương 12: Cao Hoài Đức Đại Chiến Tại U Châu Tống Thái Tôn Ban Sư Về Biện Kinh Chương 13: Lý Hán Quỳnh Trí Thắng Tướng Giặc Dương Lệnh Công Đại Phá Quân Liêu Chương 14: Khao Tướng Sĩ Triệu Phổ Từ Quan Yến Quân Thần Tống Kỳ Làm Thơ Chương 15: Tào Bân Bộ Binh Đánh Đại Liêu Hoài Đức Tử Trận Ải Kỳ Câu Chương 16: Thái Tông Ngự Giá Ngũ Đài Sơn Uyên Bình Chiến Tử U Châu Thành Chương 17: Tống Thái Tông Bàn Đánh Bắc Phiên Sài Thái Quận Tâu Xin Dương Nghiệp Chương 18: Hô Diên Tán Đại Chiến Quân Liêu Bia Lý Lăng Dương Nghiệp Tử Tiết Chương 19: Thành Qua Châu Thất Lang Bị Bắn Cốc Hồ Nguyên Lục Sứ Được Cứu Chương 20: Lục Sứ Biện Kinh Cáo Ngự Trạng Vương Khâm Định Kế Mưu Bát Vương Chương 21: Danh Thần Tống Từ Quan Treo ấn Tiêu Thái Hậu Bàn Lấy Trung Nguyên Chương 22: Dương Gia Tướng Đấu Võ Tân Dương Dương Quận Mã Lĩnh Trấn Tam Quan Chương 23: Tiều Phu Kế Lừa Bắt Mạnh Lương Lục Sứ Một Ngựa Thu Tiêu Tán Chương 24: Mạnh Lương Mưu Cướp Ngựa Tiêu Tướng Nhạc Thắng Đại Chiến Đá Tiêu Thiên Chương 25: Ngũ Đài Sơn Mạnh Lương Mượn Quân Tam Quan Trại Ngũ Lang Xét Tượng Chương 26: Cửu Muội Bị Bắt Nhốt U Châu Dương Diên Đức Đại Phá Quân Phiên Chương 27: Khu Mật Kế Khuynh Đảo Phủ Vô Nịnh Kim Ngô Phá Hủy Gác Thiên Ba Chương 28: Tiêu Tán Giận Giết Tạ Kim Ngô Bát Vương Trí Cứu Dương Quận Mã Chương 29: Vua Tôi Tống Ngụy Châu Xem Cảnh Vương Toàn Tiết Giao Binh Đồng Đài Chương 30: Bát Vương Mang Chiếu Cầu Lục Sứ Tiêu Tán Đại Náo Trần Gia Trang Chương 31: Giữa Đường Hô Diên Tán Được Cứu Dương Quận Mã Đại Phá Quân Liêu Chương 32: Tiêu Thái Hậu Treo Bảng Mộ Binh Vướng Toàn Tiết Đánh Quân Đại Liêu Chương 33: Lữ Quân Sư Bày Nam Thiên Trận Dương Lục Sứ Đánh Hạ Tam Quan Chương 34: Tông Bảo Gặp Thần Trao Binh Pháp Chơn Tông Treo Bảng Kiếm Thầy Hay Chương 35: Mạnh Lương Trộm Lấy Bạch Ký Mã Tông Bảo May Gặp Mộc Quế Anh Chương 36: Tông Bảo Dẫn Quân Xem Thiên Trận Chơn Tông Đắp Đàn Phong Tướng Soái Chương 37: Hoàng Quỳnh Nữ Phản Theo Tống Mộc Quế Anh Phá Trận Cứu Cô Chương 38: Tông Bảo Xét Công Mê Hồn Trận Ngũ Lang Hàng Phục Tiêu Thiên Tả Chương 39: Tống Chơn Tông Hạ Chiếu Ban Sư Vương Khu Mật Dùng Kế Phản Gián Chương 40: Bát Điện Hạ Tam Quan Mượn Binh Chúng Anh Hùng Cửu Long Đấu Võ Chương 41: Dương Diên Lăng Vâng Giúp Lương Thảo Bát Nương Tử Đại Chiến Phiên Binh Chương 42: Dương Quận Mã Bàn Lấy Đất Bắc Trùng Dương Nữ Đại Náo U Châu Chương 43: Dẹp Đại Liêu Nam Tướng Ban Sư Ban Quan Cáo Đại Phong Công Thần Chương 44: Lục Lang Bàn Lấy Hài Cốt Lệnh Công Mạnh Lương Lỡ Tay Giết Tiêu Quang Tán Chương 45: Trong Cung Cấm Bát Vương Tế Sao Phủ Vô Nịnh, Lục Sứ Hết Mạng Chương 46: Nước Đạt Đạt Quốc Cử Binh Hiếp Tống Dương Tôn Bảo Tiến Đánh Tây Hạ Chương 47: Thúc Thiên Thần Đại Chiến Tướng Tống Bạch Hoa Nữ Chùy Đập Trương Đạt Chương 48: Dương Tông Bảo Bị Vây ở Kim Sơn Châu Phu Nhân Cố Sức Dẫn Quân Cứu Chương 49: Đỗ Nương Tử Đại Phá Ma Đảng Mã Tái Anh Hỏa Thiêu Trại Phiên Chương 50: Dương Tông Bảo Bình Định Tây Hạ Thập Nhị Phụ Đắc Thắng Hồi Triều