doc truyen de phi khuynh thien ha dpkth truyen chu ebook prc download full

Đế Phi Khuynh Thiên Hạ

Hoàn thành 108 Chương 4078 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Tiền thân [1] Chương 2: Tiền thân [2] Chương 3: Hoa lạc nhân gian, ngàn năm hỗn loạn [1] Chương 4: Hoa lạc nhân gian ngàn năm hỗn loạn [2] Chương 5: Hoa lạc nhân gian ngàn năm hỗn loạn [3] Chương 6: Hoa lạc nhân gian, ngàn năm hỗn loạn [4] Chương 7: Sóng ngầm khởi động [1] Chương 8: Sóng ngầm khởi động [2] Chương 9: Sóng ngầm khởi động [3] Chương 10: Sóng ngầm khởi động [4] Chương 11: Hỏi người, làm sao cắt đứt tơ tình? [1] Chương 12: Hỏi người, làm sao cắt đứt tơ tình? [2] Chương 13: Hỏi người, làm sao cắt đứt tơ tình? [3] Chương 14: Hỏi người, làm sao cắt đứt tơ tình? [4] Chương 15: Đất bằng nổi sóng [1] Chương 16: Đất bằng nổi sóng [2] Chương 17: Đất bằng nổi sóng [3] Chương 18: Đất bằng nổi sóng [4] Chương 19: Gần trong gang tấc mà xa tựa chân trời, nhà ở nơi đâu? [1] Chương 20: Gần trong gang tấc mà xa tựa chân trời, nhà ở nơi đâu? [2] Chương 21: Gần trong gang tấc mà xa tựa chân trời, nhà ở nơi đâu? [3] Chương 22: Gần trong gang tấc mà xa tựa chân trời, nhà ở nơi đâu? [4] Chương 23: Tường cao cung sâu, đường xa mịt mù [1] Chương 24: Tường cao cung sâu, đường xa mịt mù [2] Chương 25: Tường cao cung sâu, đường xa mịt mù [3] Chương 26: Tường cao cung sâu, đường xa mịt mù [4] Chương 27: Cát vàng mênh mông, xa giá Bắc Tố [1] Chương 28: Cát vàng mênh mông, xa giá Bắc Tố [2] Chương 29: Cát vàng mênh mông, xa giá Bắc Tố [3] Chương 30: Cát vàng mênh mông, xa giá Bắc Tố [4] Chương 31: Giá nhập thần cung, tranh đấu gay gắt [1] Chương 32: Giá nhập thần cung, tranh đấu gay gắt [2] Chương 33: Giá nhập thần cung, tranh đấu gay gắt [3] Chương 34: Giá nhập thần cung, tranh đấu gay gắt [4] Chương 35: Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa [1] Chương 36: Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa [2] Chương 37: Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa [3] Chương 38: Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa [4] Chương 39: Cây mơ nấu rượu luận anh hùng [1] Chương 40: Cây mơ nấu rượu luận anh hùng [2] Chương 41: Cây mơ nấu rượu luận anh hùng [3] Chương 42: Cây mơ nấu rượu luận anh hùng [4] Chương 43: Khiêm hàng tế thiên, bên bờ vân trì [1] Chương 44: Khiêm hàng tế thiên, bên bờ vân trì [2] Chương 45: Khiêm hàng tế thiên, bên bờ vân trì [3] Chương 46: Khiêm hàng tế thiên, bên bờ vân trì [4] Chương 47: Phương hoa nhiễm tẫn, phong lâm hoa tùng [1] Chương 48: Phương hoa nhiễm tẫn, phong lâm hoa tùng [2] Chương 49: Phương hoa nhiễm tẫn, phong lâm hoa tùng [3] Chương 50: Phương hoa nhiễm tẫn, phong lâm hoa tùng [4]