truyen de phi khuynh thien ha dpkth ebook prc download full

Đế Phi Khuynh Thiên Hạ

Hoàn thành 108 Chương 1058 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Tiền thân [1] Chương 2: Tiền thân [2] Chương 3: Hoa lạc nhân gian, ngàn năm hỗn loạn [1] Chương 4: Hoa lạc nhân gian ngàn năm hỗn loạn [2] Chương 5: Hoa lạc nhân gian ngàn năm hỗn loạn [3] Chương 6: Hoa lạc nhân gian, ngàn năm hỗn loạn [4] Chương 7: Sóng ngầm khởi động [1] Chương 8: Sóng ngầm khởi động [2] Chương 9: Sóng ngầm khởi động [3] Chương 10: Sóng ngầm khởi động [4] Chương 11: Hỏi người, làm sao cắt đứt tơ tình? [1] Chương 12: Hỏi người, làm sao cắt đứt tơ tình? [2] Chương 13: Hỏi người, làm sao cắt đứt tơ tình? [3] Chương 14: Hỏi người, làm sao cắt đứt tơ tình? [4] Chương 15: Đất bằng nổi sóng [1] Chương 16: Đất bằng nổi sóng [2] Chương 17: Đất bằng nổi sóng [3] Chương 18: Đất bằng nổi sóng [4] Chương 19: Gần trong gang tấc mà xa tựa chân trời, nhà ở nơi đâu? [1] Chương 20: Gần trong gang tấc mà xa tựa chân trời, nhà ở nơi đâu? [2] Chương 21: Gần trong gang tấc mà xa tựa chân trời, nhà ở nơi đâu? [3] Chương 22: Gần trong gang tấc mà xa tựa chân trời, nhà ở nơi đâu? [4] Chương 23: Tường cao cung sâu, đường xa mịt mù [1] Chương 24: Tường cao cung sâu, đường xa mịt mù [2] Chương 25: Tường cao cung sâu, đường xa mịt mù [3] Chương 26: Tường cao cung sâu, đường xa mịt mù [4] Chương 27: Cát vàng mênh mông, xa giá Bắc Tố [1] Chương 28: Cát vàng mênh mông, xa giá Bắc Tố [2] Chương 29: Cát vàng mênh mông, xa giá Bắc Tố [3] Chương 30: Cát vàng mênh mông, xa giá Bắc Tố [4] Chương 31: Giá nhập thần cung, tranh đấu gay gắt [1] Chương 32: Giá nhập thần cung, tranh đấu gay gắt [2] Chương 33: Giá nhập thần cung, tranh đấu gay gắt [3] Chương 34: Giá nhập thần cung, tranh đấu gay gắt [4] Chương 35: Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa [1] Chương 36: Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa [2] Chương 37: Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa [3] Chương 38: Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa [4] Chương 39: Cây mơ nấu rượu luận anh hùng [1] Chương 40: Cây mơ nấu rượu luận anh hùng [2] Chương 41: Cây mơ nấu rượu luận anh hùng [3] Chương 42: Cây mơ nấu rượu luận anh hùng [4] Chương 43: Khiêm hàng tế thiên, bên bờ vân trì [1] Chương 44: Khiêm hàng tế thiên, bên bờ vân trì [2] Chương 45: Khiêm hàng tế thiên, bên bờ vân trì [3] Chương 46: Khiêm hàng tế thiên, bên bờ vân trì [4] Chương 47: Phương hoa nhiễm tẫn, phong lâm hoa tùng [1] Chương 48: Phương hoa nhiễm tẫn, phong lâm hoa tùng [2] Chương 49: Phương hoa nhiễm tẫn, phong lâm hoa tùng [3] Chương 50: Phương hoa nhiễm tẫn, phong lâm hoa tùng [4]