doc truyen de ba db truyen chu ebook prc download full

Chương 377: Sinh ra một cái trứng đá. (3) Chương 378: Sinh ra một cái trứng đá. (4) Chương 379: Luyện hóa Thiên Địa Thủy Kim. (1) Chương 380: Luyện hóa Thiên Địa Thủy Kim. (2) Chương 381: Luyện hóa Thiên Địa Thủy Kim. (3) Chương 382: Luyện hóa Thiên Địa Thủy Kim. (4) Chương 383: Trấn Thiên Thần Nữ. (1) Chương 384: Trấn Thiên Thần Nữ. (2) Chương 385: Trấn Thiên Thần Nữ. (3) Chương 386: Trấn Thiên Thần Nữ. (4) Chương 387: Tiên Huyết Mâu. (1) Chương 388: Tiên Huyết Mâu. (2) Chương 389: Tiên Huyết Mâu. (3) Chương 390: Luyện đan như rang đậu. (1) Chương 391: Luyện đan như rang đậu. (2) Chương 392: Bảo Thánh Nhân Hoàng. Chương 393: Nhiệt huyết không lạnh, tráng chí lăng vân! (1) Chương 394: Nhiệt huyết không lạnh, tráng chí lăng vân! (2) Chương 395: Quân lâm cửu giới, quét ngang bát hoang! (1) Chương 396: Quân lâm cửu giới, quét ngang bát hoang! (2) Chương 397: Cười nói trong lúc tàn sát vạn địch! (1) Chương 398: Cười nói trong lúc tàn sát vạn địch! (2) Chương 399: Giao dịch với Chiến Thần điện. Chương 400: Đi xa. (1) Chương 401: Đi xa. (2) Chương 402: Đi Đông Bách thành hồi tưởng chuyện xưa! Chương 403: Trì Tiểu Đao. (1) Chương 404: Trì Tiểu Đao. (2) Chương 405: Cổ đầm kim quy. (1) Chương 406: Cổ đầm kim quy. (2) Chương 407: Sư Hống môn. Chương 408: Trì Tiểu Điệp. (1) Chương 409: Trì Tiểu Điệp. (2) Chương 410: Hoài nghi của Trì Tiểu Điệp. (1) Chương 411: Hoài nghi của Trì Tiểu Điệp. (2) Chương 412: Chín chín tám mươi mốt biến. Chương 413: Tư Không Thâu Thiên. (1) Chương 414: Tư Không Thâu Thiên. (2) Chương 415: Tư Mã Long Vân. (1) Chương 416: Tư Mã Long Vân. (2) Chương 417: Băng Vũ cung. Chương 418: Băng Ngữ Hạ nữ giả nam trang. (1) Chương 419: Băng Ngữ Hạ nữ giả nam trang. (2) Chương 420: Đấu giá mộ phần. (1) Chương 421: Đấu giá mộ phần. (2) Chương 422: Tranh đoạt Hủ Minh Đậu. Chương 423: Cùng ta đấu, ngươi còn non cực kỳ. (1) Chương 424: Cùng ta đấu, ngươi còn non cực kỳ. (2) Chương 425: Hóa mục nát thành thần kỳ. (1) Chương 426: Hóa mục nát thành thần kỳ. (2)

Đế Bá

Đang cập nhật 4704 Chương 3248301 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: