doc truyen de ba db truyen chu ebook prc download full

Chương 77: Truyền đạo thụ nghiệp. (3) Chương 78: Thụ đạo hung tàn nhất. (1) Chương 79: Thụ đạo hung tàn nhất. (2) Chương 80: Thụ đạo hung tàn nhất. (3) Chương 81: Thụ đạo hung tàn nhất. (4) Chương 82: Tiên Vương giảng kinh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. (1) Chương 83: Tiên Vương giảng kinh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. (2) Chương 84: Tiên Vương giảng kinh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. (3) Chương 85: Âm Dương Huyết Hải. (1) Chương 86: Âm Dương Huyết Hải. (2) Chương 87: Âm Dương Huyết Hải. (3) Chương 88: Lô thần. (1) Chương 89: Lô thần. (2) Chương 90: Lô thần. (3) Chương 91: Lô thần. (4) Chương 92: Dược sư, đây chẳng qua là hứng thú. (1) Chương 93: Dược sư, đây chẳng qua là hứng thú. (2) Chương 94: Dược sư, đây chẳng qua là hứng thú. (3) Chương 95: Âm mưu (1) Chương 96: Âm mưu (2) Chương 97: Âm mưu (3) Chương 98: Dương thần uy (1) Chương 99: Dương thần uy (2) Chương 100: Dương thần uy (3) Chương 101: Chiến Thần Quyết. (1) Chương 102: Chiến Thần Quyết. (2) Chương 103: Chiến Thần Quyết. (3) Chương 104: Chiến Thần Quyết. (4) Chương 105: Lật tay thành mây trở tay thành mưa. (1) Chương 106: Lật tay thành mây trở tay thành mưa. (2) Chương 107: Lật tay thành mây trở tay thành mưa. (3) Chương 108: Tử Dương Thập Nhật Công. (1) Chương 109: Tử Dương Thập Nhật Công. (2) Chương 110: Tử Dương Thập Nhật Công. (3) Chương 111: Bày mưu nghĩ kế. (1) Chương 112: Bày mưu nghĩ kế. (2) Chương 113: Bày mưu nghĩ kế. (3) Chương 114: Quỷ lâu. (1) Chương 115: Quỷ lâu. (2) Chương 116: Quỷ lâu. (3) Chương 117: Quỷ lâu. (4) Chương 118: Tô Ngọc Hà. (1) Chương 119: Tô Ngọc Hà. (2) Chương 120: Tô Ngọc Hà. (3) Chương 121: Binh lâm dưới thành. (1) Chương 122: Binh lâm dưới thành. (2) Chương 123: Binh lâm dưới thành. (3) Chương 124: Phất tay giết ngàn địch. (1) Chương 125: Phất tay giết ngàn địch. (2) Chương 126: Phất tay giết ngàn địch. (3)

Đế Bá

Đang cập nhật 4704 Chương 3248301 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: