doc truyen cuu tinh thien than quyet ctttq truyen chu ebook prc download full

Chương 460: Động thủ. (1) Chương 461: Động thủ. (2) Chương 462: Gặp lại Nữu nhi. (1) Chương 463: Gặp lại Nữu nhi. (2) Chương 464: Gặp lại Nữu nhi. (3) Chương 465: Xích Viêm Tông! (1) Chương 466: Xích Viêm Tông! (2) Chương 467: Giáo huấn chim của ngươi một chút Chương 468: Hiệu dụng của Chấn Thiên Đỉnh. (1) Chương 469: Hiệu dụng của Chấn Thiên Đỉnh. (2) Chương 470: Tát chết ngươi nha. (1) Chương 471: Tát chết ngươi nha. (2) Chương 472: Hai đại tông môn rời tràng Chương 473: Sư Vương Lệnh ra! (1) Chương 474: Sư Vương Lệnh ra! (2) Chương 475: Tông Dật. (1) Chương 476: Tông Dật. (2) Chương 477: Ngươi dám động ta? (1) Chương 478: Ngươi dám động ta? (2) Chương 479: Thương Lan kiếm Chương 480: Làm hỏng ta bồi! (1) Chương 481: Làm hỏng ta bồi! (2) Chương 482: Chấn Thiên Đỉnh ra! (1) Chương 483: Chấn Thiên Đỉnh ra! (2) Chương 484: Chấn Thiên Đỉnh ra! (3) Chương 485: Trông coi lẫn nhau Chương 486: Thương Lan Kiếm tới tay! (1) Chương 487: Thương Lan Kiếm tới tay! (2) Chương 488: Tiến về Trấn Hồn Tháp. (1) Chương 489: Tiến về Trấn Hồn Tháp. (2) Chương 490: Thương Lan Cung Chủ. (1) Chương 491: Thương Lan Cung Chủ. (2) Chương 492: Khắp nơi tụ tập. (1) Chương 493: Khắp nơi tụ tập. (2) Chương 494: Trấn Hồn Tháp mở ra!! Chương 495: Ta là Thương Lan cung đó! (1) Chương 496: Ta là Thương Lan cung đó! (2) Chương 497: Tấn giai Yêu Vương! (1) Chương 498: Tấn giai Yêu Vương! (2) Chương 499: Vô Thủy, Linh Vọng, Thần Hải Chương 500: Tử Ma chiến giáp. (1) Chương 501: Tử Ma chiến giáp. (2) Chương 502: Vật này, ta muốn!!! (1) Chương 503: Vật này, ta muốn!!! (2) Chương 504: Bí Pháp Ngọc Giản! (1) Chương 505: Bí Pháp Ngọc Giản! (2) Chương 506: Dị hoá Hồn thú Chương 507: Ta cũng sẽ không ăn ngươi! (1) Chương 508: Ta cũng sẽ không ăn ngươi! (2) Chương 509: Thế nào lại là thứ này? (1)

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Hoàn thành 1628 Chương 996159 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: