doc truyen cuu pham than thong cptt truyen chu ebook prc download full

Cửu Phẩm Thần Thông
Cửu Phẩm Thần Thông

Cửu Phẩm Thần Thông

Tác giả: Khổ Sáp Đích Điềm Già Phê Thể loại: Huyền Huyễn Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Hoàn thành Convert 360 Chương 42394 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Thể Loại : Kỳ Huyễn - Tu Chân

Converter: Thanh Xà Khách

Ta vốn thế gian một tục nhân,

Không có ý định lưu lạc tại tiên trần.

Thần thông hàng lâm nguyên bản tâm.

Tiêu dao trò chơi ý tìm thật!

Xuyên qua, xuyên qua tại tu hành thế giới, xem ta làm sao lấy "Thần thông "Là pháp, tiếu ngạo dị giới!

Chương 1: Xuất trần đầu không trắng Chương 2: Thiên Huyền Môn Chương 3: Long Dương phủ, không thay đổi cốt! Chương 4: Nhất phẩm Thần thông Chương 5: Kình Thiên Tháp Chương 6: Quát tháo quần ma Chương 7: Trưởng lão Chương 8: Linh thảo Chương 9: Hồng châu Chương 10: Xung đột Chương 11: Ngự không Chương 12: Hồng trần là hố lửa? Chương 13: Vui mừng ở! Chương 14: Nến Long thảo, kho kinh tam kinh! Chương 15: Hộp bên trong bảy xích Long lánh kiếm Chương 16: Một kiếm lay động chín tầng trời Chương 17: Ý nghĩ chợt loé lên Chương 18: Quyền cước tu hành Chương 19: Người tu hành vật lộn Chương 20: Nắm quyền chấp pháp đội! Chương 21: Chế tạo tu tiên bộ đội đặc chủng (một) Chương 22: Chế tạo tu tiên bộ đội đặc chủng (nhị) Chương 23: Chế tạo tu tiên bộ đội đặc chủng (tam) Chương 24: Lòng mỹ nhân kế Chương 25: Bị tập kích! Chương 26: Là Linh thú! Chương 27: Âm mưu Chương 28: Quay giáo Chương 29: Nghịch chuyển sinh cơ, phản đoạt tạo hóa! (Một) Chương 30: Nghịch chuyển sinh cơ, phản đoạt tạo hóa! (Nhị) Chương 31: Nghịch chuyển sinh cơ, phản đoạt tạo hóa! (Tam) Chương 32: Nghịch chuyển sinh cơ, phản đoạt tạo hóa! (Bốn) Chương 33: Nghịch chuyển sinh cơ, phản đoạt tạo hóa! (Năm) Chương 34: Nghịch chuyển sinh cơ, phản đoạt tạo hóa! (Sáu) Chương 35: Lễ tang Chương 36: Kim cánh Hống Chương 37: Công đức kim quang Chương 38: Răn dạy Chương 39: Nghiêm Hoài Sơn Chương 40: Người đến, trói lại! (Một) Chương 41: Người đến, trói lại! (Nhị) Chương 42: Sát ý Chương 43: Lấy cứng chọi cứng Chương 44: Ngoài ý muốn kết cục Chương 45: Đêm nói Chương 46: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng Chương 47: Đại xích thiên đại thanh phái (một) Chương 48: Đại xích ngày Thái Thanh Phái (nhị) Chương 49: Lễ mừng Chương 50: Ảo trận