settingsshare

Chuyện Xưa Tích Củ CON GIÁN, CON NHỀN NHỆN


CON GIÁN, CON NHỀN NHỆN

Theo tục lệ ngày xưa, con gián và con nhền nhện là hai loài đem điềm làm ăn khá giả cho nhà cửa. Bởi vậy không ai đuổi chúng nó.

Thuở ấy con gián hát rằng:

- Răng chừ cho chúa tao giàu,
Để tao ăn mỡ, ăn dầu ban đêm!

Con nhền nhện cũng chúc điều may mắn:

- Răng chừ cho chúa tao sang,
Để tao mắc cửi tao giăng cả nhà!Giao diện cho điện thoại

Ngào tạo:
Cập nhật:

Chia sẻ