truyen chung vo diem cvd ebook prc download full

Chung Vô Diệm

Hoàn thành 77 Chương 629 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Diêu Trì tiên nữ bị đọa xuống phàm Tế Thất Tuyên vương chiêm bao đặng vợ Chương 2: Tề Tuyên Vương săn bắn non xanh, Chung Vô Diệm hái dâu rừng vắng. Chương 3: Gặp Tề Vương, Chung Vô Diệm giễu cợt Sợ Vô Diệm, Tề Tuyên Vương dối phong. Chương 4: Yến Quân sư chịu đứng làm mai Tề Quốc chúa trao đổ sánh lễ Chương 5: Quyết hại em, hai anh lo kế độc; Cảm tình con, một mẹ hết lòng can Chương 6: Chung viên ngoại dọn nhà tiếp giá Đặng An Nhơn hết dạ khuyên chồng Chương 7: Chốn khâm khuê, mẹ con khóc biệt Nơi trào đàng, chồng vợ gặp nhau Chương 8: Nội giám quỳ tâu sự quái Chung hậu quyết chí trừ yêu Chương 9: Chu thần đồng lòng đuổi quái Chung hậu xuống giếng tìm yêu Chương 10: Tróc yêu quái lạc tới non thần Thương đồ đệ Tiên nương cho báu Chương 11: Lãnh Bửu bối, nặng tình sư đệ, Tặng tín hương, trọn nghĩa chị em. Chương 12: Tề tuyên vương truyền quân lấp giếng Chung quốc mẫu trước điện nạp châu Chương 13: Chung quốc mẫu dọa nhát Cao phi Cao thứ phi kế hại Chung hậu Chương 14: Giả dâng rượu, Cao phi thuốc Chung hậu, Rõ chơn tình, Chung hậu giết Cao phi. Chương 15: Yến quân sư hết lòng tấu rỗi, Chung quốc mẫu bị biếm Lãnh cung. Chương 16: Cao Ly quốc đến dâng bửu bối, Bắc Yên Vương sai tướng thử Tề Chương 17: Yến quân sư bảo cử Chung hậu, Tề Tuyên vương quỳ trước lãnh cung Chương 18: Chốn Lãnh cung, Quốc mẫu nhục Tề vương, Nơi Kim điện, Nương nương chào Yên sứ Chương 19: Chung hậu, lập đài chín trượng, Nương nương, cầu thánh ba phen Chương 20: Chốn Vân đài, Tiên cô đờn giúp, Trên điện đình, Tề chúa thưởng công Chương 21: Yến Anh hết dạ cứu Tấn Anh, Chung hậu cố tình làm nhục Yên quốc Chương 22: Tấn Anh thêm lời gây họa, Yên vương giận quyết dấy binh Chương 23: Đền Ngân an Yên Đơn tính kế, Chốn giáo đường Phò mã lãnh binh Chương 24: Quan Hùynh thảo công chúa nghỉ binh, Ải Giái bài Liêm Hùng hội yến Chương 25: Tôn Long ra oai bắt Nguyên Võ, Tôn Hổ đấu sức đánh Thần Võ Chương 26: Núi Long Sơn cả đánh yên binh, Rừng Xích tòng bắt đặng Thái tuế Chương 27: Thuốc tiên cứu sống Thần Võ, Phép mầu bắt đặng Tôn Long Chương 28: Cao Khôi bày tiệc mừng giai tế, Tôn Tháo đưa lễ rước Tân nhơn Chương 29: Ải Đức hung hai nước giao phong, Trúng Kim phiêu sáu tướng bị thác Chương 30: Trâu bình quan, điền thường báo cấp Chiêu Dương điện, Vô Diệm hưng sư Chương 31: Chung hậu một phen đối địch Tôn Tháo hai lượt bị cầm Chương 32: Thiểm Lôi Chùy, Quốc Mẫu Vong Mạng Túy Vân Sơn, Công Chúa Bị Cầm Chương 33: Chung quốc mẫu chỉ bụng làm sui Yên Công chúa khóc cha chết giấc Chương 34: Nơi Trường Đình, Tuyên Vương Rước Vợ Triệt Long San, Tiết Côn Phản Vua Chương 35: Chung hậu khuyên quy thuận, Tiết Côn túng thế giả hàng Chương 36: Tiết Kế Nguyên đi chơi địa phủ Chung Vương hậu tấu khải về trào Chương 37: Triệu Long vương lập kế mỹ nữ, Chung quốc mẫu bị biếm lãnh cung Chương 38: Trương phi hiến kế đốt Lãnh cung, Chung hậu độn hoả về cố lý Chương 39: Yên Bình vào cung báo mộng Liêm Pha vâng chỉ phạt Tề Chương 40: Xem Cẩm Nang, Lão Vương Thi Kế, Tin Ngọc Dụ, Liêm Soái Dời Binh Chương 41: Gạt Liêm Pha, Yến Anh Làm Kế, Cứu Đàm Thành, Chung Hậu Dụng Mưu Chương 42: Chung Quốc Mẫu Đề Binh Phạt Triệu, Triệu Long Vương Thất Thế Hàng Triều Chương 43: Chung Hậu Đổi Lốt Trong Cung, Trương Phi Vong Thân Trước Điện Chương 44: Tề Tuyên vương ái sắc nạp Tây cung, Hạ Nghinh Xuân thi tài với Chung hậu. Chương 45: Sở Trang vương sai người dâng biểu, Chung Quốc mẫu dự hội đánh cờ Chương 46: Chung hậu đánh cờ, chém Hầu thừa tướng Ngũ Anh cướp trận, trúng kế Liêm Pha Chương 47: Ngũ đình chùy, Độ kim dùng phép Sản Long trì, Chung hậu lâm bồn Chương 48: Thế cùng quẫn, Ngũ Tân bị bắt Đặng toàn thắng, Chung hậu ban sư Chương 49: Mạnh Như nhân mộng kiếm con Rồng, Chung hậu nhờ thầy trừ chị Cáo. Chương 50: Nơi Hoa viên, trang lầu bị cháy Tại Bình Sơn, Chung hậu kén chồng