doc truyen chung vo diem cvd truyen chu ebook prc download full

Chung Vô Diệm

Hoàn thành 77 Chương 6263 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Thể loại: Dã Sử

Nhắc lại từ khi Trụ diệt, Châu Hưng, vua Văn Vương kế vị, nhất thống san hà. Thiên hạ bốn phương an cư lạc nghiệp. Qua đến thời Xuân Thu chiến quốc, lại phân ra làm mười tám nước chư hầu, chừng ấy can qua lừng lẫy, các nước đều tranh bá tranh hùng, vua Sở Bình Vương thất chánh, nghe lời sàm giết kẻ trung lương, làm cho Ngũ Viên sanh biến, trốn qua đầu nước Ngô, sau kéo binh về báo oán, diệt nước Sở, lại đào mả vua Bình Vương đánh thây cho đã nư giận. Chừng ấy thì còn có mười bảy nước, kế bị Ngũ Tần trừ hết còn năm nước nữa, thì còn có mười hai nước. Đến lúc Chung Vô Diệm ra đời, lại dẹp hết năm nước nữa, thì còn có bảy nước mà thôi, ấy là việc sau này.

Bây giờ nói về con gái bà Tây vương Mẫu ở tại cung Diêu Trì nhơn lúc phó hội Bàn đào, uống rượu mặc lốt Dạ xoa vào, làm cho hình dung xấu xa, rồi đày xuống nhân gian đầu thai làm con nhà họ Chung.

Tại núi Thương San, làng Pháp Mã có một người họ Chung tên Kỳ, tự Thiên Tài, nhà cửa giàu có, tánh nết hiền lương, vợ là Đặng thị, sanh đặng hai trai tên là Chung Long, Chung Hổ, sau sánh đặng một gái nữa, hình dung cổ quái, diện mạo xấu xa, vợ chồng Chung lão thấy vậy đặt tên là Chung Vô Diệm. Nàng ấy lớn lên chẳng học thêu thùa vá may, mỗi ngày cứ lo tập tành nghề văn nghiệp võ, lại thêm tánh tình cứng cỏi, chẳng chịu thua ai, sau lại gặp bà Lê San thánh mẫu, dạy thêm phép Ngũ hành và Tiên thiên toán số, nên nàng ấy trở nên một người pháp thuật cao cường, thần thông quảng đại, ấy là trời đã sẵn dành, cho có người giúp Tề Tuyên Vương vững trị, lúc ấy Tề Tuyên Vương đang đóng đô tại tỉnh Sơn Đông, phủ Hằng Xương, quận Lâm Tri.

Ngày kia vua Tuyên Vương đang buổi ngự trào, các quan văn võ chầu chực, thêm mười ba vị Khoa đạo, mười tám vị Đại Phu, lại có Thừa tướng và Lục bộ Cửu Khanh, thiệt rõ ràng là một nước thịnh cường trong đời chiến quốc.

Bữa nọ, nhân lúc vui, vua Tề Tuyên Vương bèn nói với các quan rằng:

- Thiệt trẫm cũng nhờ phước trời và nhờ sức bá quan cho nên trong nước phong điều, võ thuận, bá tánh an cư lạc nghiệp, chúa tôi ta mới được như vầy”.

Các quan bàn tán rằng:

- Ấy chẳng qua là phước lớn của Chúa công, cho nên từ ngày tức vị đến nay, quốc thái, dân an, quan thanh, dân chánh, lúa một năm trổ hai kỳ, thiệt rõ ràng là đời thạnh trị”.

Tuyên Vương nghe tâu cả mừng, bèn triệu Thừa tướng Yến Anh lên điện cho ngồi, rồi nói rằng:

- Trẫm triệu khanh lên đây, chẳng có việc chi lạ, nhơn vì hôm mồng ba tháng ba nhằm tiết Quý Xuân, đang lúc nữa đêm, trẫm nằm chiêm bao thấy một điềm rất lạ, đang khi không vùng thấy lửa cháy đỏ hừng kim quang muôn đạo, thọai khí ngàn đều, ở trên trời rớt xuống một cây hoa lạ, trồng trong một cái bồn vàng, trái thì màu lục, nhành thì màu thanh, trong giây phút lửa và binh kéo thẳng vào cung, trẫm và bá quan thảy đều kinh hãi, lúc đang nguy cấp, bỗng thấy trên trời gần chỗ cung trăng, có bốn vì tiên cô, đang đứng trên mây, tay cầm một nhánh bửu thọ, hiện xuống đem để trước Kim long điện. Hoa ấy vùng trổ bông ra, hào quang sáng rạng chói lòa bốn phía, tức thì lửa tắt binh tàn, thế giới thanh bình tỏ rạng. Bốn vị tiên cô lại đi thẳng vào Chiêu Dương cung, đem nhành hoa vào cắm nơi Minh Xuân điện, nhành hoa ấy đâm chồi mọc rễ ra tại đó, rồi lại sanh ra năm trái rõ ràng. Lúc ấy trẫm mừng quá vùng giựt mình thức dậy, chẳng hay lành dữ thế nào? Nên phải triệu khanh hỏi coi cho biết;

Yến Anh nghe vua nói dứt lời, liền đứng dậy bước ra tâu rằng:

- Phàm chiêm bao cũng có khi hư khi thiệt, hễ canh một thì tại lòng mình tơ tưởng, còn canh hai thì nghi hoặc không chừng, canh tư với canh năm cũng hồ đồ không thiệt, nằm chiêm bao trong bốn canh ấy, thì hay nhớ đầu quên đuôi, hoặc nhớ đuôi quên đầu, duy có canh ba thì mới là chánh mộng.

Chương 1: Diêu Trì tiên nữ bị đọa xuống phàm Tế Thất Tuyên vương chiêm bao đặng vợ Chương 2: Tề Tuyên Vương săn bắn non xanh, Chung Vô Diệm hái dâu rừng vắng. Chương 3: Gặp Tề Vương, Chung Vô Diệm giễu cợt Sợ Vô Diệm, Tề Tuyên Vương dối phong. Chương 4: Yến Quân sư chịu đứng làm mai Tề Quốc chúa trao đổ sánh lễ Chương 5: Quyết hại em, hai anh lo kế độc; Cảm tình con, một mẹ hết lòng can Chương 6: Chung viên ngoại dọn nhà tiếp giá Đặng An Nhơn hết dạ khuyên chồng Chương 7: Chốn khâm khuê, mẹ con khóc biệt Nơi trào đàng, chồng vợ gặp nhau Chương 8: Nội giám quỳ tâu sự quái Chung hậu quyết chí trừ yêu Chương 9: Chu thần đồng lòng đuổi quái Chung hậu xuống giếng tìm yêu Chương 10: Tróc yêu quái lạc tới non thần Thương đồ đệ Tiên nương cho báu Chương 11: Lãnh Bửu bối, nặng tình sư đệ, Tặng tín hương, trọn nghĩa chị em. Chương 12: Tề tuyên vương truyền quân lấp giếng Chung quốc mẫu trước điện nạp châu Chương 13: Chung quốc mẫu dọa nhát Cao phi Cao thứ phi kế hại Chung hậu Chương 14: Giả dâng rượu, Cao phi thuốc Chung hậu, Rõ chơn tình, Chung hậu giết Cao phi. Chương 15: Yến quân sư hết lòng tấu rỗi, Chung quốc mẫu bị biếm Lãnh cung. Chương 16: Cao Ly quốc đến dâng bửu bối, Bắc Yên Vương sai tướng thử Tề Chương 17: Yến quân sư bảo cử Chung hậu, Tề Tuyên vương quỳ trước lãnh cung Chương 18: Chốn Lãnh cung, Quốc mẫu nhục Tề vương, Nơi Kim điện, Nương nương chào Yên sứ Chương 19: Chung hậu, lập đài chín trượng, Nương nương, cầu thánh ba phen Chương 20: Chốn Vân đài, Tiên cô đờn giúp, Trên điện đình, Tề chúa thưởng công Chương 21: Yến Anh hết dạ cứu Tấn Anh, Chung hậu cố tình làm nhục Yên quốc Chương 22: Tấn Anh thêm lời gây họa, Yên vương giận quyết dấy binh Chương 23: Đền Ngân an Yên Đơn tính kế, Chốn giáo đường Phò mã lãnh binh Chương 24: Quan Hùynh thảo công chúa nghỉ binh, Ải Giái bài Liêm Hùng hội yến Chương 25: Tôn Long ra oai bắt Nguyên Võ, Tôn Hổ đấu sức đánh Thần Võ Chương 26: Núi Long Sơn cả đánh yên binh, Rừng Xích tòng bắt đặng Thái tuế Chương 27: Thuốc tiên cứu sống Thần Võ, Phép mầu bắt đặng Tôn Long Chương 28: Cao Khôi bày tiệc mừng giai tế, Tôn Tháo đưa lễ rước Tân nhơn Chương 29: Ải Đức hung hai nước giao phong, Trúng Kim phiêu sáu tướng bị thác Chương 30: Trâu bình quan, điền thường báo cấp Chiêu Dương điện, Vô Diệm hưng sư Chương 31: Chung hậu một phen đối địch Tôn Tháo hai lượt bị cầm Chương 32: Thiểm Lôi Chùy, Quốc Mẫu Vong Mạng Túy Vân Sơn, Công Chúa Bị Cầm Chương 33: Chung quốc mẫu chỉ bụng làm sui Yên Công chúa khóc cha chết giấc Chương 34: Nơi Trường Đình, Tuyên Vương Rước Vợ Triệt Long San, Tiết Côn Phản Vua Chương 35: Chung hậu khuyên quy thuận, Tiết Côn túng thế giả hàng Chương 36: Tiết Kế Nguyên đi chơi địa phủ Chung Vương hậu tấu khải về trào Chương 37: Triệu Long vương lập kế mỹ nữ, Chung quốc mẫu bị biếm lãnh cung Chương 38: Trương phi hiến kế đốt Lãnh cung, Chung hậu độn hoả về cố lý Chương 39: Yên Bình vào cung báo mộng Liêm Pha vâng chỉ phạt Tề Chương 40: Xem Cẩm Nang, Lão Vương Thi Kế, Tin Ngọc Dụ, Liêm Soái Dời Binh Chương 41: Gạt Liêm Pha, Yến Anh Làm Kế, Cứu Đàm Thành, Chung Hậu Dụng Mưu Chương 42: Chung Quốc Mẫu Đề Binh Phạt Triệu, Triệu Long Vương Thất Thế Hàng Triều Chương 43: Chung Hậu Đổi Lốt Trong Cung, Trương Phi Vong Thân Trước Điện Chương 44: Tề Tuyên vương ái sắc nạp Tây cung, Hạ Nghinh Xuân thi tài với Chung hậu. Chương 45: Sở Trang vương sai người dâng biểu, Chung Quốc mẫu dự hội đánh cờ Chương 46: Chung hậu đánh cờ, chém Hầu thừa tướng Ngũ Anh cướp trận, trúng kế Liêm Pha Chương 47: Ngũ đình chùy, Độ kim dùng phép Sản Long trì, Chung hậu lâm bồn Chương 48: Thế cùng quẫn, Ngũ Tân bị bắt Đặng toàn thắng, Chung hậu ban sư Chương 49: Mạnh Như nhân mộng kiếm con Rồng, Chung hậu nhờ thầy trừ chị Cáo. Chương 50: Nơi Hoa viên, trang lầu bị cháy Tại Bình Sơn, Chung hậu kén chồng