doc truyen cam khe di han ckdh truyen chu ebook prc download full

Cẩm Khê Di Hận

Hoàn thành 29 Chương 2469 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Hán cung bí sử Chương 2: Giá nghiêng thành nhất tiếu thiên kim Chương 3: Dù ai không mong đợi Chương 4: Thủ Lăng Chương 5: Chí làm trai dặm nghìn da ngựa Chương 6: Hồi 6 Chương 7: Ngũ pháp trường xuân bổ âm Chương 8: Trứng rồng, lại nở ra rồng Chương 9: Nam quốc sơn hà nam đế cư Chương 10: Thái bình tu nỗ lực Vạn cổ thử giang sơn Chương 11: Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân Chương 12: Hồng quần nhẹ bước chinh yên Đuổi ngay Tô Chương 13: Đô kỳ đóng cõi Mê Linh Chương 14: Ba thu gánh vác sơn hà Chương 15: Một là báo phục, hai là báo phương Chương 16: Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm Nhĩ đẳng hành khan thủ bại hư Chương 17: Tích trù Động đình uy trấn Hán Chương 18: Tinh trung nhất khí quán sơn hà, thử dân, thử thổ Huynh muội tam nhân tòng đại nghĩa, vi tướng, vi thần Chương 19: Uy danh động đến bắc phương Chương 20: Hiệp tán Trưng vương khuynh Bắc quốc Chương 21: Một là báo phục, hai là báo phương Chương 22: Tượng quận dương uy nhiêu tướng lược Chương 23: Bồ lăng tuẫn tiết tận thần trung Chương 24: Thực hào kiệt, thực anh hùng, những khi giúp đỡ vua Trưng Chương 25: Ứng Đào mộng, há Tiên cung, di tích cổ kim tồn bí sử Chương 26: Tô khấu tước bình, trực bả quần thoa đương kiếm kích Trưng vương dực tải, hảo tương cân quắc hộ sơn hà Chương 27: Đức bác thánh văn truyền Việt địa Uy dương thần vũ trấn Nam thiên Chương 28: Cử mục sơn hà vô Hán tướng Thệ tâm thiên địa hữu Trưng vương Chương 29: Cẩm khê đến lúc hiểm nghèo