doc truyen cam khe di han ckdh ebook prc download full

Cẩm Khê Di Hận

Hoàn thành 29 Chương 829 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Hán cung bí sử Chương 2: Giá nghiêng thành nhất tiếu thiên kim Chương 3: Dù ai không mong đợi Chương 4: Thủ Lăng Chương 5: Chí làm trai dặm nghìn da ngựa Chương 6: Hồi 6 Chương 7: Ngũ pháp trường xuân bổ âm Chương 8: Trứng rồng, lại nở ra rồng Chương 9: Nam quốc sơn hà nam đế cư Chương 10: Thái bình tu nỗ lực Vạn cổ thử giang sơn Chương 11: Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân Chương 12: Hồng quần nhẹ bước chinh yên Đuổi ngay Tô Chương 13: Đô kỳ đóng cõi Mê Linh Chương 14: Ba thu gánh vác sơn hà Chương 15: Một là báo phục, hai là báo phương Chương 16: Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm Nhĩ đẳng hành khan thủ bại hư Chương 17: Tích trù Động đình uy trấn Hán Chương 18: Tinh trung nhất khí quán sơn hà, thử dân, thử thổ Huynh muội tam nhân tòng đại nghĩa, vi tướng, vi thần Chương 19: Uy danh động đến bắc phương Chương 20: Hiệp tán Trưng vương khuynh Bắc quốc Chương 21: Một là báo phục, hai là báo phương Chương 22: Tượng quận dương uy nhiêu tướng lược Chương 23: Bồ lăng tuẫn tiết tận thần trung Chương 24: Thực hào kiệt, thực anh hùng, những khi giúp đỡ vua Trưng Chương 25: Ứng Đào mộng, há Tiên cung, di tích cổ kim tồn bí sử Chương 26: Tô khấu tước bình, trực bả quần thoa đương kiếm kích Trưng vương dực tải, hảo tương cân quắc hộ sơn hà Chương 27: Đức bác thánh văn truyền Việt địa Uy dương thần vũ trấn Nam thiên Chương 28: Cử mục sơn hà vô Hán tướng Thệ tâm thiên địa hữu Trưng vương Chương 29: Cẩm khê đến lúc hiểm nghèo