doc truyen bich kiem kim tieu bkkt truyen chu ebook prc download full

Bích Kiếm Kim Tiêu

Hoàn thành 29 Chương 1152 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Vũ lăng đạo quán chủ thân hộ phiêu Ỷ thiên các quái khách tam "Tranh thủy" Chương 2: Hung thị vệ nhất tiến song điêu Quái thạch lâm anh hùng điệp huyết Chương 3: Báo phụ cừu tái tiến vũ lăng Trung gian kế thiểu niên bị cầm Chương 4: Thanh phong huyệt lực tiêm quần ma Tam phật đường nghĩa thác trọng nhâm Chương 5: Sơn phong liệp liệp độc sấm ma nhai Hàn quang thiểm thiểm kiếm tước song nhận Chương 6: Cao thăng khách sạn ác tặc sính dâm tà Bạch y thiểu niên trượng nghĩa cứu cô nữ Chương 7: Văn u hương xuân tình kích đãng Tao cầm hoạch hiểm tượng hoàn sanh Chương 8: Thanh ưng bang thạch đỗng thi khốc hình Tiếu quán chủ nhẫn nhục phóng ác tặc Chương 9: Yến quần hùng kim bồn tẩy thủ Thu nghĩa nữ quy ẩn sơn lâm Chương 10: Thủ không phòng ngọc mai thức lệ Trung sa chưởng nghĩa sĩ tang sanh Chương 11: Giải bí họa trọng trọng mê vụ Thải dã cúc mạch mạch nhu tình Chương 12: Cuống tửu lâu túy hậu tiết ky mật Đạo bí họa dạ sấm tiếu gia lâu Chương 13: Yêu ngũ hát lục đổ tràng nhập cấu Thanh lâu mĩ kĩ lãng tử nhiếp hồn Chương 14: Tống chánh khanh thâu đạo ti quyên họa Lí thần long thệ diệt thanh ưng bang Chương 15: Từ ân tự cầu giải bí họa Ấn pháp tăng bào phất kim châm Chương 16: Giải phạm văn cao tăng viên tịch Tẩy phật tự thị vệ sính hung Chương 17: Tiếu trường đình hỉ nghênh khất cái khách Hậu các lâu kinh thất liên lạc đồ Chương 18: Tam tiểu hiệp tự trung ngộ cường địch Phi hoàng thạch sơn đạo kích "Phong ma" Chương 19: Thuần tình thiểu nữ hiểm tao lăng nhục Vũ lâm quái khách tề tập sơn trang Chương 20: U hồn cốc tịnh không tao nan Đoạn ưng nhai quần hùng đoạt bảo Chương 21: Vãng sự triền miên nhu tràng bách kết Huyết nhiễm sơn nhai man nữ tuẫn tình Chương 22: Kim quang đàm bảo tàng hóa huyễn Cẩm sa trướng chung kết lương trù Chương 23: Chấn hùng phong vũ quán trọng khai nghiệp Quan đế miếu thiết hạp truyện quân tình Chương 24: Nhất đại anh hào mệnh tang độc châm Thanh ưng tặc tử vũ quán tầm hấn Chương 25: Tương xuân lâu tam phương tiếp "Bảo" Bảo khởi báo tâm nghi thiết hạp Chương 26: Trung gian kế nộ trục sư huynh Động dâm tâm khinh bạc sư muội Chương 27: Linh quan độ tiếu chi ngộ hiểm Tam tương quán lực cầm bạn tặc Chương 28: Bảo khởi báo điều binh khiển tướng Thiên tâm các tráng sĩ trúy thành Chương 29: Bích kiếm kim phiêu bạn nghịch thụ thủ Kim qua thiết mã quần anh phác thành