doc truyen bich kiem kim tieu bkkt ebook prc download full

Bích Kiếm Kim Tiêu

Hoàn thành 29 Chương 530 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Vũ lăng đạo quán chủ thân hộ phiêu Ỷ thiên các quái khách tam "Tranh thủy" Chương 2: Hung thị vệ nhất tiến song điêu Quái thạch lâm anh hùng điệp huyết Chương 3: Báo phụ cừu tái tiến vũ lăng Trung gian kế thiểu niên bị cầm Chương 4: Thanh phong huyệt lực tiêm quần ma Tam phật đường nghĩa thác trọng nhâm Chương 5: Sơn phong liệp liệp độc sấm ma nhai Hàn quang thiểm thiểm kiếm tước song nhận Chương 6: Cao thăng khách sạn ác tặc sính dâm tà Bạch y thiểu niên trượng nghĩa cứu cô nữ Chương 7: Văn u hương xuân tình kích đãng Tao cầm hoạch hiểm tượng hoàn sanh Chương 8: Thanh ưng bang thạch đỗng thi khốc hình Tiếu quán chủ nhẫn nhục phóng ác tặc Chương 9: Yến quần hùng kim bồn tẩy thủ Thu nghĩa nữ quy ẩn sơn lâm Chương 10: Thủ không phòng ngọc mai thức lệ Trung sa chưởng nghĩa sĩ tang sanh Chương 11: Giải bí họa trọng trọng mê vụ Thải dã cúc mạch mạch nhu tình Chương 12: Cuống tửu lâu túy hậu tiết ky mật Đạo bí họa dạ sấm tiếu gia lâu Chương 13: Yêu ngũ hát lục đổ tràng nhập cấu Thanh lâu mĩ kĩ lãng tử nhiếp hồn Chương 14: Tống chánh khanh thâu đạo ti quyên họa Lí thần long thệ diệt thanh ưng bang Chương 15: Từ ân tự cầu giải bí họa Ấn pháp tăng bào phất kim châm Chương 16: Giải phạm văn cao tăng viên tịch Tẩy phật tự thị vệ sính hung Chương 17: Tiếu trường đình hỉ nghênh khất cái khách Hậu các lâu kinh thất liên lạc đồ Chương 18: Tam tiểu hiệp tự trung ngộ cường địch Phi hoàng thạch sơn đạo kích "Phong ma" Chương 19: Thuần tình thiểu nữ hiểm tao lăng nhục Vũ lâm quái khách tề tập sơn trang Chương 20: U hồn cốc tịnh không tao nan Đoạn ưng nhai quần hùng đoạt bảo Chương 21: Vãng sự triền miên nhu tràng bách kết Huyết nhiễm sơn nhai man nữ tuẫn tình Chương 22: Kim quang đàm bảo tàng hóa huyễn Cẩm sa trướng chung kết lương trù Chương 23: Chấn hùng phong vũ quán trọng khai nghiệp Quan đế miếu thiết hạp truyện quân tình Chương 24: Nhất đại anh hào mệnh tang độc châm Thanh ưng tặc tử vũ quán tầm hấn Chương 25: Tương xuân lâu tam phương tiếp "Bảo" Bảo khởi báo tâm nghi thiết hạp Chương 26: Trung gian kế nộ trục sư huynh Động dâm tâm khinh bạc sư muội Chương 27: Linh quan độ tiếu chi ngộ hiểm Tam tương quán lực cầm bạn tặc Chương 28: Bảo khởi báo điều binh khiển tướng Thiên tâm các tráng sĩ trúy thành Chương 29: Bích kiếm kim phiêu bạn nghịch thụ thủ Kim qua thiết mã quần anh phác thành