doc truyen bat diet kiem the bdkt truyen chu ebook prc download full

Chương 101: Lực mạnh không ngờ. Phong Lôi tung hoành (thượng) Chương 102: Lực mạnh không ngờ. Phong Lôi tung hoành (2) Chương 103: Huyền Kim đại chân kiếm! Chiến thắng Chương 104: Tư Đồ lão tổ trở về Chương 105: Thanh danh! Lễ phong hộ pháp Chương 1: Luyện Tâm viện! Sâm Vương đan Chương 2: Cố Nguyên đan Chương 3: Trở ngại của kiếm pháp Chương 4: Bản chất kiếm pháp Chương 5: Phong Lôi bộ (thượng) Chương 6: Phong Lôi bộ (thượng) Chương 7: Diệp lão ngủ say Chương 8: Tụ tập tại kiếm đài Chương 9: Kịch chiến trên chiến đài Chương 10: Húc Nhật Đông Thăng Chương 11: Nhập ma Chương 12: Địa hỏa chân tuyệt kiếm (1) Chương 13: Địa hỏa chân tuyệt kiếm (2) Chương 14: Phong Lôi bao phủ (1) Chương 15: Phong Lôi bao phủ (2) Chương 16: Trận chiến cuối cùng (1) Chương 17: Trận chiến cuối cùng (2) Chương 18: Phong Lôi dẫn, Tốn Phong phá Chương 19: Truyền thuyết thần kiếm Chương 20: Thôn phệ thú đan Chương 21: Ngẫu nhiên lĩnh ngộ Chương 22: Kiếm Trì (thượng) Chương 23: Bích Thủy tam điệp lãng. Lĩnh ngộ Cử trọng nhược khinh Chương 24: Kiếm Trì (hạ) Chương 25: Phong Lôi kiếm chủng (thượng) Chương 26: Phong Lôi kiếm chủng (trung) Chương 27: Phong Lôi kiếm chủng (hạ) Chương 28: Thanh kiếm lục phẩm Chương 29: Hai năm Chương 30: Đại lễ kế vị Chương 31: Mượn kiếm tiên tiếp kiếm (thượng) Chương 32: Mượn kiếm tiên tiếp kiếm (trung) Chương 33: Mượn kiếm tiên tiếp kiếm (hạ) Chương 34: Khí kiếm chỉ! Đoạn kiếm! Chương 35: Quyết định Chương 36: Huyết Sát kiếm khí (thượng) Chương 37: Huyết Sát kiếm khí (hạ) (thượng) Chương 38: Mang kiếm quay về núi Chương 39: Hai đạo thiên nhân. Bán kiếm (1) Chương 40: Hai đạo thiên nhân. Bán kiếm (2) Chương 41: Đưa kiếm thiếp Chương 42: Bên bờ Lệ Thủy Chương 43: Thủy tặc Chương 44: Linh Thú xuất hiện Chương 45: Huyền Thủy mãng

Bất Diệt Kiếm Thể
Bất Diệt Kiếm Thể

Bất Diệt Kiếm Thể

Tác giả: Thập Bộ Hành Thể loại: Tiên Hiệp Nguồn: http://vipvandan.vn/

Hoàn thành 995 Chương 114557 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: