doc truyen bat diet kiem the bdkt truyen chu ebook prc download full

Chương 204: Thiên Đạo uy, kiếm nuốt lôi kiếp Chương 205: Hộ tông trưởng lão Chương 1: Kim Thiên bách chiến bảng (thượng) Chương 2: Kim Thiên bách chiến bảng (hạ) Chương 3: Chiến trường Kiếm Hồn Chương 4: Đoạn Tình cốc Chương 5: Kiếm Ý sắc bén Chương 6: Tổ Nguyên Chương 7: Ba cảnh giới Kiếm Hồn Chương 8: Chưởng toái hồng lưu Chương 9: Kiếm khí sắc bén Chương 10: Động hư Thần kiếm Chương 11: Hư Không Kiếm Vực Chương 12: Ngũ đại tông môn Chương 13: Giả Tông đan Chương 14: Sinh Tử Uyên Chương 15: Kiếm Hồn Chiến Trường Chương 16: Thuộc tính chuyển hóa Chương 17: Chân long thần thông Chương 18: Thổ giao long linh chú Chương 19: Chân Long thần thông Chương 20: Thổ Giao Long linh chú Chương 21: Thiên Lôi thần chùy, Đại Sư tề tụ! Chương 22: Huyết mạch thành long, chiến ý tận trời! Chương 23: Thiên Phong nhập thể (Thượng) Chương 24: Hoang dã Lôi Thú, long ngâm lôi khiếu! Chương 25: Sinh tử nhị khí, Phong Lôi linh cầu! Chương 26: Thiên giai Kiếm Nguyên công Chương 27: Tiên thiên ma khí Chương 28: Huyết Vô Thường! Chương 29: Huyết hải, Huyết Xà! Chương 30: Tam Túc Kim Ô! Chương 31: Tử Kim Ấn Chương 32: Dòng chảy huyết sắc Chương 33: Hư không kiếm chủng Chương 34: Hư không kiếm chủng. (2) Chương 35: Hư không kiếm chủng. (3) Chương 36: Man Hoang Lôi Thú Chương 37: Ma Vô Thường Chương 38: Kiếm Linh ma kiếm Chương 39: Vô Thường luận đạo Chương 40: Kiếm hữu! Thoát khốn Chương 41: Thôn phệ! Chư Hoàng vẫn! Chương 42: Trăn hồ! Cổ độn!! Chương 43: Thiên Nhân hợp thành, tẩy luyện Mệnh Hồn! Chương 44: Huyết nhiễm Tần Hoằng (thượng) Chương 45: Huyết nhiễm Tần Hoằng (hạ) Chương 46: Chân Long Kiếm Tông Chương 47: Thiên Ngoại Thần Lôi, Thần Kiếm cấp Bạch Linh! (Thượng) Chương 48: Thiên Ngoại Thần Lôi, Thần Kiếm cấp Bạch Linh! (Trung)

Bất Diệt Kiếm Thể
Bất Diệt Kiếm Thể

Bất Diệt Kiếm Thể

Tác giả: Thập Bộ Hành Thể loại: Tiên Hiệp Nguồn: http://vipvandan.vn/

Hoàn thành 995 Chương 114557 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: