truyen ba y thien ha byth ebook prc download full

Bá Y Thiên Hạ

Hoàn thành 457 Chương 3396 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Bạo vũ cuồng bôn chiêu lôi phách Chương 2: Lưỡng giới tương cách sầu đoạn trường Chương 3: Thần Tiên Hoa Viên Bả Dược Thải Chương 4: Nhân tích sơ hiện lưỡng câu thương Chương 5: Cứu tử phù thương y sanh chức Chương 6: Niết tạo thân phân dục bái sư Chương 7: Hồi Quy Thiên Long Bả Gia An Chương 8: Tẩy Cân Phiệt Tủy Thần Kì Đan Chương 10: Thiên Long Công Chúa Khải Sắt Lâm Chương 11: Lánh loại thần kỳ tẩy tủy hoàn Chương 12: Sơ thiệp vũ đạo giác khí cảm Chương 13: Hạnh đắc chân khí danh thái cực Chương 14: Sơ chí Học Viện ngộ mỹ nữ Chương 15: Tiểu thâu mĩ nữ giao tương hỗ Chương 16: Vị nham trì liệu thần kì thuật Chương 17: Nhất bất lưu thần hí công chủ Chương 18: Tiếu thoại lưỡng cá chúng nữ tiếu Chương 19: Khai lô thủ thuật y Tra Lí Chương 20: Thiên Long phong thưởng thành bá tước Chương 21: Thất cấp ma thú nhục giới mãi (P.1) Chương 22: Thích nô chi danh hoán trung tâm Chương 23: Gia tộc ma sủng Ngưu Ma Vương (Phần 1) Chương 24: Liên tiến lưỡng giai thánh cấp thú (P.1) Chương 25: Mại dược thập lạp thành cự phú Chương 26: Mại dược tế tự trung hoa khởi Chương 27: Thần kì dược hoàn nhạ nhân đố Chương 28: Tiểu ngoạn tâm kế đấu Tra Lí Chương 29: Kiều tiểu thị nữ tao chủ hí Chương 30: Ngã giáo ải nhân lai luyện cương Chương 31: Lão đầu hữu cá lão tình nhân Chương 32: Kim thương bất khuất lão tương hảo Chương 33: Hoàng bì tộc nhân Cuồng chiến sĩ Chương 34: Thiên Long tửu lâu Kim Diệp Hiên Chương 35: Khiếu nhĩ hiêu trương khiếu nhĩ cuồng Chương 36: Ngã tựu giá nhĩ tố lão bà Chương 37: Ẩn tật trì liệu phẩu hầu lung Chương 38: Vô tri ác thiểu ước quyết đấu Chương 39: Ma sủng tiểu hùng khiếu phì tử Chương 40: Y trì cuồng chiến giai nhân phóng Chương 41: Sủng vật tiểu bạch nghi cự long Chương 42: Quyết đấu đổ cục cao ngạch chú Chương 43: Quyết đấu tiến hành kích liệt thì Chương 44: Bất nhạ tế tự vạn sự hưu Chương 45: Ma quỷ huấn luyện luyện thiết đảm Chương 46: Gia để phong hậu thật lực cường Chương 47: Thần điện lai nhân phong ngã chức Chương 48: Hồng nhan tri kỷ bất lưu lệ Chương 49: Biệt dạng thứ kích bả thương đàm Chương 50: La bốc đại bổng phục chúng tương Chương 51: Thâu nhập hoàng cung kiến tình nhân