doc truyen phu than lu bo nhap vao lu bo ptlbnvlb truyen chu ebook prc download full

Chương 5: Chiết tiến làm thệ Chương 6: Bạch Thủy Khương Chương 7: Bạch thủy chi mắc Chương 8: Khương Nhân Địa, Khương Nhân Trì Chương 9: Luật chương 10: Hắc sơn dạ tế Chương 11: Từ Vinh Chương 12: Đường cùng Chương 13: Mệnh lệnh Chương 14: Thu phục Chương 15: Chiến tướng lên Chương 16: Đánh cược Chương 17: Đêm mưa tập kích doanh trại địch Chương 18: Máu nhuộm chinh bào Chương 19: Phong Mã Siêu Chương 20: Cắt cần khí bào Chương 21: Mã Siêu xưng thần Chương 22: Tuyển tướng Chương 23: Đế Vương tâm thuật Chương 24: Nghịch chuyển Chương 25: Hồ mắc Chương 26: Tôn Sách Chi Tử Chương 27: Động viên? Chương 28: Tứ hôn Chương 29: Đau buồn âm thầm Chương 30: Hung Nô xuôi nam Chương 31: Chặn giết Chương 32: Tả Hiền Vương Chương 33: Khuỷu sông Chương 34: Mượn binh Chương 35: Hãm Mã Khanh Chương 36: Quân lệnh như núi Chương 37: Một tướng vô năng Chương 38: Tam quân tan tác (tiếp tục cầu) Chương 39: Phóng túng Chương 40: Ma xui quỷ khiến Chương 41: Lãnh Huyết Chương 42: Kiên trì lý do Chương 43: Loại nhu nhược (1/5) Chương 44: Khốc liệt (2/5) Chương 45: Lý Nho dùng kế (3/5) Chương 46: Kế thành (4/5) Chương 47: Thương trời không diệt ta đến diệt (5/5) Chương 48: Đại phá Hung Nô Chương 49: Quân loạn Chương 50: Hống liên tục mang doạ Chương 51: Hàn Toại lựa chọn Chương 52: Lữ Bố trở về Chương 53: Đồn điền Chương 54: Pháp Diễn

Phụ Thân Lữ Bố (Nhập Vào Lữ Bố)
Phụ Thân Lữ Bố (Nhập Vào Lữ Bố)

Phụ Thân Lữ Bố (Nhập Vào Lữ Bố)

Hoàn thành Convert 455 Chương 128139 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: